Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureatribut (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureatribut (GTG)
veureatribut de la terra (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureatribut dinàmic del sòl (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureatributar (DJC)
 dret fiscal i tributari
veuretipus d’atributs de la terra (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca atribut a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atribut m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Terme genèric per a designar qualsevol de les qualitats d’un cos (sòl, horitzons, etc.).
en attribute
es atributo
fr attribut
gl atributo

atribut m.
Glossari de termes gramaticals
Predicat no verbal que selecciona o condiciona el subjecte d’una construcció que conté un verb copulatiu o quasicopulatiu.
Ex.: La seva mare és la directora
Aquest pis sembla
molt lluminós
GEIEC: 18.2
Sin.: predicat nominal
V. t.: predicatiu
es atributo m., predicado nominal m.

atribut de la terra c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Característica de la terra que s’observa, es quantifica o s’infereix.
Els atributs de la terra són de diverses classes i s’obtenen de diverses fonts:
1) atributs observats al camp o per mitjà d’imatges: inherents (morfològics) i contextuals (trets espacials relacionats amb el relleu o corogràfics);
2) atributs inferits: de desenvolupament (morfogenètics o cronològics) i funcionals (ecologicofisiològics: estabilitat del vessant, humitat del sòl, productivitat forestal).
Es distingeixen específicament els atributs del territori següents: atributs del clima, atributs geològics, atributs de les geoformes, atributs de vegetació, atributs del sòl, atributs d’ús del territori.
V. t.: atribut m., atribut dinàmic del sòl c. nom. m.
en land attribute
es atributo de la tierra
fr attribut de la terre
gl atributo da terra

atribut dinàmic del sòl c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Característica del sòl susceptible de canvis o evolució en el temps, considerat a escala humana, i que resulta de les variacions o de l’evolució natural dels factors de formació o derivats d’actuacions humanes poc intenses, però continuades. Com a atributs que incideixen en la qualitat del sòl cal esmentar el contingut de matèria orgànica, la compactació, l’erosió, el drenatge, la salinitat, i els continguts i la disponibilitat de nutrients, entre d’altres.
en dynamic attribute
es atributo dinámico del suelo
fr attribut dynamique
gl atributo dinámico do solo

atributar v. tr.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Posar tribut.
Ex.: Alguns partits polítics estan a favor de deixar d’atributar les successions i donacions.
es imponer

tipus d’atributs de la terra c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
D’acord amb la FAO (1976), qualitats de la terra que es mesuren o es descriuen d’acord amb algun tipus d’escala. Pot tractar-se de variables contínues o de variables discretes. Es distingeixen els tipus d’atributs següents:
1) atributs nominals o amb categories, que són aquelles variables discretes que tenen dues o més classes, sense un ordre intrínsec de major a menor en les categories: atributs dicotòmics o binaris (variables discretes de segon ordre que indiquen presència o absència: sec / humit) i atributs multiestat (variables discretes en general, p. ex., color del clapejat, tipus de litologia o nitidesa del límit).
2) atributs ordinals, que poden tenir els intervals següents: un interval variable entre les classes (variables discretes amb un ordre intrínsec clar; per exemple, la mida dels agregats o la proporció de taques) o un interval constant (en el qual les categories estan igualment espaiades i s’anomenen variables d’atribut ordinal d’interval; per exemple, valors de pH o temperatura del sòl).
En alguns casos, pel grau de resolució al qual es pot arribar al camp, una variable contínua es tracta com a discreta i s’estableix un cert nombre de classes per a descriure-la. Per exemple, el percentatge de matèria orgànica (variable contínua) es descriu com a inapreciable (menys del 0,2 %), molt poc (0,2-1 %), etc.
V. t.: atribut m., Esquema FAO per a l’avaluació de terres n. pr. m., avaluació de terres c. nom. f., sòl agrari c. nom. m.
en land attribute types
es tipos de atributos de la tierra
fr types d’attributs de la terre
gl tipos de atributos da terra