Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (2 registres)
veurecalibrar (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecalibrar anàlisis de sòls (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca calibrar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calibrar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Comparar les mesures obtingudes per un instrument o equip amb les d’un altre que s’utilitza com a referència, o bé amb les dades d’una mostra estàndard, amb la finalitat d’ajustar el primer equip, de manera que doni els mateixos resultats que el segon o que els de la mostra estàndard. Per exemple, es pot calibrar un pH-metre amb una solució amortidora estàndard.
en to calibrate, to gauge
es calibrar
fr calibrer
gl calibrar

calibrar anàlisis de sòls v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Establir criteris d’interpretació dels resultats de l’anàlisi d’un nutrient, obtinguts amb un mètode d’anàlisi determinat, en relació amb el rendiment relatiu potencial (RRP) d’un cultiu, amb la finalitat de poder assessorar en fertilització. El calibratge es pot dur a terme amb experiments de camp i per mitjà de modelització.
Una anàlisi de sòl calibrada proporciona informació per a les finalitats següents: 1) conèixer el grau de deficiència o suficiència d’un element i 2) determinar la quantitat de material fertilitzant que s’hauria d’aplicar perquè no suposi una limitació, en cas que els altres factors estiguin en el nivell adequat.
El calibratge s’ha de veure com un procés continu, ja que les dades acumulades al llarg dels anys permetran millorar la corba de resposta o bé ajustar-la a canvis en el maneig del cultiu. Per tant, es tracta d’un procés que requereix temps i recursos importants, tant econòmics com de personal.
El calibratge dels mètodes d’anàlisi de P i K, d’acord amb H. D. Foth i B. G. Ellis (modificat de Cope i Rouse), condueix a establir les classes de nivell de fertilitat següents, en relació amb els rendiments relatius potencials (RRP): 1) nivell molt baix, que correspon a un RRP inferior al 50 %, per la qual cosa calen aplicacions importants del nutrient, per millorar la fertilitat química del sòl (recomanació d’acumulació o de fons) i per compensar les extraccions del cultiu (recomanació de manteniment o reposició); 2) nivell baix, amb RRP del 50 al 75 %, per la qual cosa es requereixen aplicacions anuals per augmentar la fertilitat química del sòl i compensar les extraccions del cultiu; 3) nivell òptim, amb RRP del 75 al 100 %, per la qual cosa es requereixen aportacions normals per al cultiu (recomanació de manteniment o de reposició); 4) nivell alt o molt alt, amb RRP iguals al 100 %, en què el sòl conté més quantitat del nutrient (P o K) en forma disponible que la necessària per assolir el rendiment màxim, per la qual cosa es pot prescindir d’aplicar fòsfor o potassi un anys fins que el nivell de fertilitat disminueixi i, d’aquesta manera, evitar pèrdues de potassi per percolació o de fòsfor per erosió, amb possibles impactes mediambientals per contaminació difusa de fòsfor (eutrofització de cossos d’aigua).
Coneixent el preu del fertilitzant i el preu de venda de la collita, es pot determinar la quantitat de material fertilitzant que cal aplicar per obtenir el rendiment corresponent a l’òptim econòmic.
V.: calibrar anàlisis amb experimentació de camp v., calibrar anàlisis amb modelització v., eutrofització f., rendiment relatiu c. nom. m.
en calibrate soil analysis
es calibrar análisis de suelos
fr étalonner des analyses du sol
gl calibrar análises de solos
pt calibrar análises de solos