Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecatàleg (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureCatàleg de Forests d’Utilitat Pública (DJC)
 dret ambiental
veurecatàleg de les forests d’utilitat pública (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurecatàleg de les forests protectores (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureCatàleg de residus de Catalunya (DCA)
 residus
veureCatàleg de Residus de Catalunya (DJC)
 dret ambiental
veureCatàleg Espanyol d’Hàbitats en Perill de Desaparició (DJC)
 dret ambiental
veureCatàleg europeu de residus (DCA)
 dret
veurecatàleg urbanístic (DCA)
 urbanisme
veureforest del Catàleg d’Utilitat Pública (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
Cerca catàleg a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

catàleg m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es catálogo m.

Catàleg de Forests d’Utilitat Pública n. pr. m.
Diccionari jurídic
sigla: CUP
dret ambiental
Llista que conté els terrenys forestals declarats d’utilitat pública amb vista a la defensa del patrimoni forestal de titularitat pública.
es Catálogo de montes de utilidad pública

catàleg de les forests d’utilitat pública c. nom. m.
Vocabulari forestal
sigla: CUP
propietat forestal. avaluació forestal
V.: catàleg m., forest2 f.

catàleg de les forests protectores c. nom. m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
V.: catàleg m., forest2 f.

Catàleg de residus de Catalunya m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Llista classificada de residus segons les categories establertes per l’article 29 de la Llei de Catalunya 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, que també els codifica i en determina la gestió correcta. Els decrets 34/1996, del 9 de gener, i 92/1999, del 6 d’abril, han actualitzat aquesta llista.
en Catalogue of waste in Catalonia subst.
es Catálogo de residuos de Cataluña m.
fr Catalogue des Déchets m.

Catàleg de Residus de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Llista classificada que conté els residus segons les categories establertes per la llei, llur codificació i la determinació de la gestió correcta.
V. t.: residu especial c. nom. m., residu inert c. nom. m., residu no especial c. nom. m.
es Catálogo de residuos de Cataluña

Catàleg Espanyol d’Hàbitats en Perill de Desaparició n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Llista que conté informació sobre els hàbitats en perill de desaparició i les mesures de conservació necessàries.
es Catálogo español de hábitats en peligro de desaparición

Catàleg europeu de residus m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CER
dret
Llista harmonitzada i no exhaustiva de residus que s’actualitza periòdicament, aprovada pel Consell de la Unió Europea.
en European Waste Catalogue subst.
es Catálogo europeo de residuos m.
fr catalogue européen des residus m.

catàleg urbanístic m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Document complementari dels plans especials de protecció, dels plans generals o de les normes subsidiàries, que conté una relació dels monuments, edificis, jardins, parcs naturals o paisatges que pels seus valors singulars han de ser objecte d’una protecció especial. El catàleg urbanístic també pot incloure una relació de béns concrets que, situats en qualsevol tipus de sòl, han de ser objecte de conservació o millora.
en urbanistic catalogue subst.
es catálogo urbanístico m.
fr catalogue urbanistic m.

forest del Catàleg d’Utilitat Pública c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal