Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurebanc de la ciutat (DJC)
 numismàtica
veureCarta de ciutats i pobles europeus cap a la sostenibilitat (DCA)
 ciències polítiques
veureciutat (ATGC)
 geografia
veureciutat de nova creació (DCA)
 urbanisme
veureciutat dormitori (ATGC)
 geografia
veureciutat dormitori (DCA)
 urbanisme
veureciutat jardí1 (DCA)
 urbanisme
veureciutat jardí2 (DCA)
 urbanisme
veureciutat planificada (ATGC)
 geografia
veureciutat satèl·lit (ATGC)
 geografia
Cerca ciutat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

banc de la ciutat c. nom. m.
Diccionari jurídic
numismàtica
Institució municipal creada per a acceptar dipòsits i efectuar operacions financeres amb monedes curtes de pes i altres instruments de crèdit no admesos a la taula de canvi.
es banco de la ciudad

Carta de ciutats i pobles europeus cap a la sostenibilitat f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Declaració de consens aprovada el 27 de maig de 1994 per la Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles, que va tenir lloc a Aalborg (Dinamarca), entre els dies 24 i 27 de maig, amb la qual les ciutats, els pobles i els estats europeus signants es van comprometre a introduir-se dins la dinàmica dels processos de l’Agenda 21 local i a desenvolupar plans d’acció a llarg termini cap a la sostenibilitat, i també es van comprometre a iniciar la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles. Inicialment va ser signada per vuitanta autoritats locals d’Europa i per dos-cents cinquanta-tres representants de governs estatals, institucions científiques, organismes internacionals i ciutadans.
Sin. compl.: Carta d’Aalborg f.
en Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability subst.
es Carta de ciudades y municipios europeos hacia la sostenibilidad f.
fr Charte des villes eurepéenes pour la durabilité f.

ciutat f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Concentració urbana important.
Ex.: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), pel nombre dels seus habitants és la segona ciutat de Catalunya.
2. Localitat que gaudia de majors preeminències de la vila.

ciutat de nova creació f.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Ciutat planejada i impulsada des de l’Administració pública per a millorar la distribució de la població, dissenyada amb els serveis necessaris per tal que la població resident esdevingui una comunitat amb un alt grau d’autosuficiència. Les ciutats de nova creació tenen l’antecedent en les ciutats jardí. La política d’implantació de ciutats de nova creació està àmpliament desenvolupada a Anglaterra, els Estats Units d’Amèrica, França i Suècia, i en la segona meitat del segle xx va començar el procés d’expansió a d’altres països.
V. t.: ciutat jardí1 f.
en new town subst.
es ciudad de nueva creación f.
fr cité de nouvelle création f.

ciutat dormitori c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Conglomerat urbà amb personalitat politicoadministrativa la població activa de la qual, per bé que resideix en la localitat, treballa en una localitat propera.

ciutat dormitori f.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Ciutat, habitualment situada dins o prop d’una àrea metropolitana, en la qual domina la funció residencial, mancada de llocs de treball i en què la població es desplaça a una altra ciutat per treballar.
en dormitory town subst., commuter village subst.
es ciudad dormitorio f.
fr cité dortoir f.

ciutat jardí1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Zona urbana de baixa densitat amb un teixit econòmic capaç de generar ocupació per a la majoria dels seus habitants. Les ciutats jardí es proposaren per primera vegada a Anglaterra a la darreria del segle xix i es començaren a desenvolupar a partir del 1920 amb l’objectiu de combinar els avantatges dels medis rural i urbà, i de constituir nuclis amb un alt nivell d’autosuficiència en termes de llocs de treball i residència.
V. t.: ciutat de nova creació f.
en garden city subst.
es ciudad jardín f.
fr cité-jardin f.

ciutat jardí2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Teixit urbà de baixa densitat en què predominen les cases unifamiliars aïllades, envoltades de jardí dins la mateixa parcel·la.
en garden city subst.
es ciudad jardín f.
fr cité-jardin f.

ciutat planificada c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Conglomerat urbà que és el resultat d’uns estudis socioeconòmics previs a la construcció.

ciutat satèl·lit c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Localitat en què una bona part del veïnat està subordinada econòmicament a una altra de més desenvolupada.