Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureconsigna (DPF)
 transport ferroviari
veureconsignació1 (DJC)
 dret civil
veureconsignació2 (DJC)
 dret
veureconsignador | consignadora1 (DJC)
 dret
veureconsignador | consignadora (DPF)
 transport ferroviari
veureconsignador | consignadora2 (DJC)
 dret
veureconsignar1 (DJC)
 dret públic
veureconsignar2 (DJC)
 dret
veureconsignar3 (DJC)
 dret mercantil
veureconsignar4 (DJC)
 dret
Cerca consigna a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consigna f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Lloc on els viatgers de pas per una estació poden dipositar provisòriament el bagatge per desengavanyar-se’n.
es consigna
fr consigne

consignació1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Dipòsit judicial que fa la persona deutora del bé objecte de l’obligació quan la creditora és desconeguda, no pot rebre el pagament o es nega injustificadament a rebre’l, el qual allibera la deutora de l’obligació.
es consignación

consignació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de consignar.
Ex.: Consignació pressupostària.
es consignación

consignador | consignadora1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que consigna.
Ex.: Tot i presentar a la casa consignadora tota la documentació, no aconseguiren consignar les mercaderies.
es consignador | consignadora

consignador | consignadora m. | f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Persona que envia una mercaderia.

consignador | consignadora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que consigna.
es consignador | consignadora

consignar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Lliurar o destinar {una cosa} a un fi.
Ex.: L’Administració ha consignat, en els pressupostos, les dotacions necessàries per a executar les mesures d’actuació proposades pel Govern.
es consignar

consignar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Lliurar {alguna cosa} en dipòsit.
Ex.: Els licitadors, abans de la subhasta, hauran de consignar una fiança equivalent al deu per cent del valor del bé que vulguin adquirir.
es consignar

consignar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Trametre {béns o mercaderies} per mitjà d’un corresponsal o dipositar-los judicialment segons el procediment establert per la llei.
Ex.: S’encarrega de consignar els productes a les sucursals de França.
es consignar

consignar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Retenir {algú} com a mesura d’ordre.
Ex.: Van consignar els soldats a la base d’operacions.
es retener