Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (56 registres)
veureacreditació1 (DJC)
 dret
veureacreditació (DCA)
 dret
veureacreditació (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureacreditació2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureacreditar1 (DJC)
 dret internacional públic
veureacreditar2 (DJC)
 dret
veureacreditar3 (DJC)
 dret públic
veureacreditar4 (DJC)
 dret
veureacreditar5 (DJC)
 dret
veureacreditar6 (DJC)
 dret
Cerca crèdit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acreditació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’acreditar.
es acreditación

acreditació f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Reconeixement formal de la competència tècnica d’una entitat per a certificar, inspeccionar o auditar la qualitat, d’un laboratori d’assaig o d’un laboratori de calibració industrial.
V. t.: verificador ambiental | verificadora ambiental m.
en accreditation subst.
es acreditación f.
fr accréditation f.

acreditació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procediment per reconèixer que una institució, un laboratori, un programa, un sistema de producció, una metodologia analítica o un altre procés o organisme segueix els procediments i els criteris estàndard de qualitat establerts prèviament. Amb això es genera confiança sobre la correcta execució de l’activitat objecte de l’acreditació.
Els procediments i criteris estàndard de qualitat poden ser oficials, establerts per una normativa legal d’obligat compliment, o bé establerts per un ens privat independent, nacional o internacional, de credibilitat acceptada, l’acreditació del qual es demana amb caràcter voluntari per una via contractual de pagament.
A Espanya existeix l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), encara que no està orientada a temàtiques de sòls. En l’àmbit internacional hi ha la International Organization for Standardization, que ha desenvolupat les normes ISO i als Països Baixos, la Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories. En el marc de l’Aliança Mundial per al Sòl (AMS-FAO), en la reunió de la Global Soil Laboratory Network celebrada a Roma el 2019, es va proposar desenvolupar un model mundial d’acreditació de procediments d’anàlisi de sòls a partir de les Standard Operational Practices (SOP), que fos de baix cost, la qual cosa en permetria la difusió mundial i l’adopció per un gran nombre de països, amb la finalitat última de permetre l’harmonització de procediments i d’arribar a la interoperativitat de les dades.
Sin. compl.: certificació f.
en accreditation, certification
es acreditación
fr accréditation
gl acreditación

acreditació2 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document que acredita una condició determinada o el compliment d’un tràmit.
es acreditación

acreditar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret internacional públic
Autoritzar {una persona} per a representar un estat davant un altre o davant un organisme internacional.
Ex.: L’han acreditat ambaixador d’Espanya al Principat d’Andorra.
es acreditar

acreditar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Testimoniar que {una persona} posseeix facultats per a exercir un encàrrec diplomàtic, cultural o comercial, entre altres.
Ex.: Cal que presenti la documentació que l’acredita com a representant de l’entitat. El passaport t’acredita com a ciutadà espanyol.
es devengar

acreditar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Assegurar la certesa o la realitat {d’una cosa o d’un fet}, o bé fer tenir creença {en alguna cosa}.
Ex.: Els Mossos acreditaren que el detingut havia agredit dos joves davant d’ells.
es acreditar

acreditar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Reconèixer com a creditor {d’un import}.
Ex.: El banc els acredita els diners.
es acreditar

acreditar5 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Abonar3.
Ex.: Finalment, m’han acreditat les minutes que vaig presentar el mes passat.
Sin. pref.: abonar3 v. tr.
es acreditar

acreditar6 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
El subjecte passiu, justificar {el pagament d’un tribut}.
Ex.: Ha acreditat el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles.
es acreditar, justificar