Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredivorci (DJC)
 dret civil
veuredivorci d’aigües (ATGC)
 geografia
veuredivorci vincular (DJC)
 dret
veuredivorciar (DJC)
 dret civil
veuredivorciar-se (DJC)
 dret civil
veuredivorcista1 (DJC)
 dret
veuredivorcista2 (DJC)
 dret
Cerca divorci a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

divorci m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dissolució legal del matrimoni.
V. t.: conveni regulador c. nom. m., matrimoni2 m., nul·litat del matrimoni c. nom. f., separació matrimonial de fet c. nom. f.
es divorcio

divorci d’aigües c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Separació de les aigües fluvials per una divisòria d’aigües.
Sin. compl.: divortium aquarium c. nom. f.

divorci vincular c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
En dret canònic, dissolució del vincle matrimonial que té efectes en el matrimoni, àdhuc consumat, quan la fe catòlica d’un dels cònjuges determina dificultats greus en la convivència.
es divorcio vincular

divorciar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Dissoldre legalment el vincle matrimonial.
Ex.: El jutge els va divorciar quan ja feia més de sis anys que estaven separats.
es divorciar

divorciar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret civil
Separar-se per divorci.
Ex.: Després de molts anys de discussions, finalment s’han divorciat.
es divorciarse

divorcista1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Partidari o partidària del divorci. 
Ex.: Amb les lleis divorcistes s’ha perdut el caràcter indissoluble del matrimoni.
es divorcista

divorcista2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Partidari del divorci.
Ex.: Manifestació divorcista.
es divorcista