Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 753 (7.524 registres)
veurePseudomonas (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veurea ambdós efectes (DJC)
 dret
veurea l’abandó (DJC)
 dret
veurea non domino (DJC)
 dret romà
veurea tots dos efectes (DJC)
 dret
veureab absurdo (DJC)
 dret romà
veureabandó1 (DJC)
 dret
veureabandó2 (DJC)
 dret
veureabandó3 (DJC)
 dret
veureabandó de cultius (DCA)
 arquitectura
Cerca do a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Pseudomonas f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Gènere de bacteris gram negatius, aerobis obligats i aerobis facultatius, heterotròfics.
Predominen a la rizosfera i al sòl i poden actuar en: 1) la despolimerització inicial de la cel·lulosa (celulolisi) en unitats de glucosa; 2) la desnitrificació de NO3– a N2; 3) en la reducció de Fe3+ a Fe2+; 4) en la degradació de la pectina (pectinolisi); 5) modificades genèticament, proporcionen protecció contra l’atac d’insectes a la rizosfera del blat de moro (Pseudomonas fluorescents); 6) promoure el creixement de les plantes, en suprimir microorganismes patògens, sintetitzar hormones vegetals estimulants del creixement i promoure major resistència a les malalties de les plantes.
en Pseudomonas
es Pseudomonas
fr Pseudomonas
gl Pseudomonas
pt Pseudomonas

a ambdós efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu i a l’efecte suspensiu, s’aplica especialment a recursos i a apel·lacions.
Ex.: El recurs d’apel·lació va ser admès a ambdós efectes.
Sin. compl.: a tots dos efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a l’abandó loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En estat d’abandó.
Ex.: L’Ajuntament ofereix ajuts per als propietaris que tinguin edificis a l’abandó i que els vulguin restaurar.
es en el abandono

a non domino [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
Per part de qui no és propietari.
Ex.: La llei empara les adquisicions a non domino fetes de bona fe.

a tots dos efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A ambdós efectes.
Ex.: L’apel·lació de la sentència definitiva s’oirà a tots dos efectes.
Sin. pref.: a ambdós efectes loc. adv.
es en ambos efectos

ab absurdo [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Per via de l’absurd.
Ex.: Va demostrar ab absurdo la inanitat d’aquells arguments.
V. t.: reductio ad absurdum c. nom. f.

abandó1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’abandonar.
Sin. compl.: abandonament m.
es abandono

abandó2 m.
Diccionari jurídic
dret
Falta molt greu comesa per un funcionari o funcionària o per personal militar en abandonar voluntàriament i sense permís dels superiors el lloc o les funcions que li han confiat.
es abandono

abandó3 m.
Diccionari jurídic
dret
Renúncia a la propietat de béns.
es abandono

abandó de cultius m.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Procés socioeconòmic resultat de la pèrdua de rendibilitat de determinades explotacions agrícoles. L’abandó de cultius pot tenir conseqüències ambientals favorables —reforestació, regeneració d’espais naturals— o desfavorables —erosió, incendis forestals.
en farm abandonment subst.
es abandono de cultivos m.
fr abandon des cultures m.