Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2.348 (23.474 registres)
veure17-cetosteroides (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
veure7-deshidrocolesterol (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
veurea ambdós efectes (DJC)
 dret
veurea aquest efecte (DJC)
 dret
veurea comptar des de (DJC)
 dret
veurea costes de (DJC)
 dret
veurea costes i despeses de (DJC)
 dret
veurea deshora1 (DJC)
 dret
veurea deshora2 (DJC)
 dret
veurea despesa de (DJC)
 dret
Cerca es a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

17-cetosteroides m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
Cetosteroides andrògens de 19 àtoms de carboni que tenen un grup carbonil en posició 17. Són formats a l’escorça suprarenal a partir del cortisol i en el testicle a partir de la testosterona. Ultra llur funció andrògena, intervenen en el metabolisme dels pròtids, del clor, del sodi i del potassi. Són eliminats per l’orina en quantitats que oscil·len entre 13 i 18 mg diaris en l’home i entre 7 i 10 mg en la dona. La valoració dels 17-cetosteroides urinaris permet d’estudiar les funcions testicular, corticosuprarenal i hipofítica.

7-deshidrocolesterol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
Substància liposoluble sintetitzada a la pell que, per acció de la llum ultraviolada, es converteix en colecalciferol. Aquesta provitamina d’origen animal es troba a la pell, llet, etc.

a ambdós efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu i a l’efecte suspensiu, s’aplica especialment a recursos i a apel·lacions.
Ex.: El recurs d’apel·lació va ser admès a ambdós efectes.
Sin. compl.: a tots dos efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a aquest efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En vista de dur a terme allò que s’ha esmentat anteriorment.
Ex.: Cal presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte.
Sin. compl.: amb aquest fi loc. adv., amb aquest objectiu loc. adv., amb aquesta finalitat loc. adv., per a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

a comptar des de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A partir de.
Ex.: Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.
Sin. pref.: a partir de loc. prep.
es a contar de, a partir de, desde

a costes de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A càrrec de2.
Ex.: Si la propietària vol fer obres de millora, són a costes d’ella en tots els casos.
Sin. pref.: a càrrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

a costes i despeses de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A càrrec de2.
Ex.: Si la propietària vol fer obres de millora, són a costes i despeses d’ella en tots els casos.
Sin. pref.: a càrrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

a deshora1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En un moment inoportú.
Ex.: Si us presenteu a deshora, no tindreu dret a fer l’examen.
Sin. compl.: fora de temps loc. adv.
es a destiempo

a deshora2 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A una hora intempestiva.
Ex.: No intenteu presentar l’imprès a deshora, perquè trobareu l’oficina tancada.
es a deshora

a despesa de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A càrrec de2.
Ex.: El manual sobre dret de què parlen els diaris ha estat publicat a despesa dels propietaris de la notaria.
Sin. pref.: a càrrec de2 loc. prep.
es a cargo de, a expensas de