Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (76 registres)
veureadministrador especial | administradora especial (DJC)
 dret civil
veureamb fur propi o especial (DJC)
 dret
veureanatomia especial (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureComitè d’Especialitats Farmacèutiques (DEM)
 farmacologia
 institucions
 medicina preventiva i salut pública
veureCompilació del dret civil especial de Balears (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureCompilació del dret civil especial de Catalunya (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veurecomunitat especial per torns (DJC)
 dret civil
veurecontribució especial (DJC)
 dret fiscal i tributari
veureConveni sobre aiguamolls d’importància internacional especialment com a hàbitat d’ocells aquàtics (DCA)
 ciències polítiques
veurecorredor d’ús especial (DCA)
 ciències polítiques
Cerca especial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

administrador especial | administradora especial c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona nomenada per a l’administració del patrimoni o de determinats béns de persones tutelades.
es administrador especial | administradora especial

amb fur propi o especial loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Aforat.
Ex.: Actualment hi ha molts diputats amb fur propi o especial. Tenia competències en matèria penal sobre delictes comesos per persones amb fur propi o especial.
Sin. pref.: aforat | aforada1 adj.
es aforado | aforada

anatomia especial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Anatomia descriptiva d’un òrgan, aparell o sistema en concret.

Comitè d’Especialitats Farmacèutiques m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: CPMP
farmacologia
institucions
medicina preventiva i salut pública
Organisme de l’Agència Europea del Medicament responsable de l’avaluació dels medicaments comercialitzats a la Unió Europea.
en Committee for Proprietary Medicinal Products, CPMP

Compilació del dret civil especial de Balears n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Conjunt de normes que regulaven les institucions jurídiques privades específqiues de les Illes Balears, especialment el règim patrimonial del matrimoni i les successions.
es Compilación del derecho civil especial de Baleares

Compilació del dret civil especial de Catalunya n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Compilació del dret civil català que és el resultat dels avantprojectes presentats per la Comissió de Juristes de Catalunya, amb motiu de l’intent del 1960 d’unificar el dret civil espanyol.
es Compilación del derecho civil especial de Cataluña

comunitat especial per torns c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Comunitat entre dues persones o més que tenen dret a gaudir d’un bé, amb caràcter exclusiu, i per unitats temporals discontínues i periòdiques.
es comunidad especial por turnos

contribució especial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Tribut el fet imposable del qual consisteix en el fet que l’obligat tributari o l’obligada tributària obtenen un benefici o un augment de valor dels seus béns, a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics.
V. t.: impost m., taxa2 f.
es contribución especial

Conveni sobre aiguamolls d’importància internacional especialment com a hàbitat d’ocells aquàtics n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Ramsar (Iran) el 1971 per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (UICN) i la UNESCO per a protegir els aiguamolls d’importància internacional, esp. com a hàbitat d’ocells aquàtics, mitjançant el qual els estats signants es comprometen a elegir com a mínim una zona humida per a incloure-la en un llistat d’aiguamolls d’interès internacional, promoure un ús equilibrat de totes les zones humides territorials, designar aiguamolls com a reserves naturals i consultar-se mútuament sobre l’execució de les obligacions contretes (esp. quan es comparteixen uns determinats aiguamolls o sistemes aquàtics). El Conveni va entrar en vigor el 1975, i el desembre de 1993 l’havien signat vuitanta estats i s’havien designat 651 llocs per a la llista, que cobrien 43,44 milions d’hectàrees. A partir del 1990 es va dotar d’un fons (Fons Ramsar per a la Conservació de les Zones Humides) per proporcionar assistència tècnica a les iniciatives en països en via de desenvolupament, i té, des del 1993, un procediment específic (Procediment Ramsar) per a ajudar les parts contractants a vigilar les zones humides amenaçades i a elaborar recomanacions per a gestionar-les, conservar-les i, si escau, restaurar-les.
Sin. compl.: Conveni de Ramsar n. pr. m.
en Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat n. pr.
es Convenio sobre zonas húmedas de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas n. pr. m.
fr Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine n. pr. f.

corredor d’ús especial m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Àrea del territori reservada a plans ambientals per a un ús futur per part de les autoritats públiques i empreses privades. Els corredors d’ús especial també serveixen com a límit físic i visual entre les àrees urbanes existents i futures.
en special-use corridors subst.
es corredor de uso especial m.
fr coureur d’usage spécial m.