Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (87 registres)
veureamiotròfia espinal progressiva (DEM)
 genètica
 malalties i síndromes
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureanimal espinal (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 neurologia
 veterinària
veurearrel espinal (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurearrel espinal anterior (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurearrel espinal posterior (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria espinal anterior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria espinal posterior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureatàxia espinal (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureatròfia muscular espinal (DEM)
 genètica
 malalties i síndromes
 neurologia
veurecresta de l’espina escapular (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
Cerca espina a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amiotròfia espinal progressiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
malalties i síndromes
neurologia
òrgans i sistemes
Nom donat a un conjunt de malalties neurològiques degeneratives caracteritzades per una lesió de les neurones de la banya anterior de la medul·la espinal. Inclou les atròfies musculars espinals tipus I, II i III, i diverses variants.
Sin. compl.: malaltia de Byers-Banker

animal espinal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
neurologia
veterinària
Animal d’experimentació al qual ha estat seccionada la medul·la.
Sin. compl.: animal medul·lar

arrel espinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les que van a formar els trenta-un parells de nervis espinals.
Sin. compl.: arrel raquídia

arrel espinal anterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Arrel que sortint de la part anterior de la medul·la espinal va a trobar l’arrel posterior i forma amb ella el nervi espinal. Transporta fibres motores per als músculs esquelètics i, al nivell toracolumbar i sacre, fibres autonòmiques preganglionars.
Sin. compl.: arrel anterior, arrel espinal ventral, arrel motora

arrel espinal posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Arrel que sortint de la part posterior de la medul·la espinal va a trobar l’arrel anterior i forma amb ella el nervi espinal. Condueix fibres sensitives i té intercalat el gangli espinal.
Sin. compl.: arrel espinal dorsal, arrel posterior, arrel sensitiva

artèria espinal anterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, vertebral prop del final; distribució, part anterior del bulb raquidi i medul·la espinal, filum terminale i meninges.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria espinal posterior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, cerebel·losa posteroinferior o vertebral a nivell del bulb raquidi; branques, ascendent; distribució, bulb raquidi, part posterior de la medul·la espinal i cua de cavall, meninges i quart ventricle.
Vegeu Taula de les artèries.

atàxia espinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Atàxia que és deguda a una malaltia de la medul·la.

atròfia muscular espinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
malalties i síndromes
neurologia
Malaltia neuromuscular de caràcter genètic lligada als marcadors del cromosoma 5q13, caracteritzada per la degeneració de les neurones de les banyes anteriors de la medul·la espinal. Hom en distingeix tres varietats fonamentals o clàssiques: tipus I o forma infantil aguda o malaltia de Werdning-Hoffmann ; tipus II o forma infantil tardana i juvenil o malaltia de Kugelberg-Welander o de Wohlfart-Kugelberg-Welander; tipus III o forma crònica del tipus II. La forma infantil aguda és de caràcter autosòmic recessiu i es manifesta clínicament en el període neonatal o durant el primer semestre de la vida, en forma d’hipotonia muscular greu, generalitzada i de predomini proximal o com una síndrome de l’infant pengim-penjam, areflèxia, plor i succió molt dèbils, afectació dels músculs respiratoris, responsable d’insuficiència respiratòria i d’infeccions pulmonars iteratives, que condueixen a la mort en el transcurs dels primers anys de la vida; s’associa sovint amb deformitats articulars congènites (peu equinovar, luxació coxofemoral, flexió dels colzes i dels genolls, deformitats del raquis) i a afectació del nervi facial. El tipus II és de caràcter autosòmic recessiu en el 90 % dels casos, mentre que a la resta l’herència és dominant o lligada al sexe, amb manifestacions clíniques situades en la segona infància o a l’adolescència, menys espectaculars que en el tipus I, bé que d’índole progressiva i amb possible paràlisi bulbar, però amb una supervivència del 15 % als 20 anys d’edat. El tipus III és genèticament més heterogeni, car pot transmetre’s segons els tres patrons d’herència mendeliana, i és clínicament semblant al tipus II, bé que sense afectació bulbar i una supervivència sensiblement superior. Hom ha descrit també altres tipus menys freqüents: atròfia muscular espinal distal (autosòmica dominant o recessiva i quadre clínic comparable a la malaltia de Charcot-Marie-Tooth), atròfia muscular espinal escapulohumeral (atròfia de la musculatura escapular amb escàpula alada i parèsia peroneal), atròfia muscular espinal facioscapulohumeral (fenotip semblant al de la distròfia muscular facioscapulohumeral) i atròfia muscular espinal oculofaríngia. Aquestes darreres quatre síndromes són d’herència autosòmica dominant.
Sin. compl.: neuropatia motora hereditària

cresta de l’espina escapular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Vora posterior subcutània de l’espina escapular que s’expandeix en la seva part interna en una àrea triangular llisa.