Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureacolliment simple institucional (DJC)
 dret civil
veureAdministració institucional (DJC)
 dret públic
 institució
veuredelicte contra les institucions de l’Estat (DJC)
 dret penal
veureelement institucional (DJC)
 dret civil
veureinstitució1 (DJC)
 dret
veureinstitució2 (DJC)
 dret
veureInstitució Britànica de Normalització (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureinstitució d’hereu1 (DJC)
 dret civil
veureinstitució d’hereu2 (DJC)
 dret civil
veureinstitucional1 (DJC)
 dret
Cerca institució a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acolliment simple institucional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment en centre.
Sin. pref.: acolliment en centre c. nom. m.
es acogida simple en centros de atención a menores

Administració institucional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Administració territorial dels òrgans públics per al compliment de llurs funcions i per a l’execució de llurs competències.
es administración institucional

delicte contra les institucions de l’Estat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a interferir en l’exercici de les funcions de les institucions de l’Estat.
es delito contra las instituciones del Estado

element institucional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: negoci jurídic c. nom. m.

institució1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’instituir.
Ex.: La institució d’un orde religiós.
es institución

institució2 f.
Diccionari jurídic
dret
Organisme que du a terme una funció d’interès públic.
Ex.: Els hospitals són institucions útils.
es institución

Institució Britànica de Normalització n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: BSI
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
V.: British Standard Institution n. pr. f.

institució d’hereu1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Nomenament d’hereu o hereva que ha de contenir necessàriament tot testament fet a Catalunya, excepte a Tortosa.
V. t.: elecció d’hereu c. nom. f.
es institución de heredero

institució d’hereu2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
A Mallorca i Menorca, designació que fa la persona testadora de la seva successora universal, que constitueix un requisit de validesa del testament.
V. t.: acreixement3 m., principis successoris romans c. nom. m. pl., quarta falcídia2 c. nom. f.
es institución de heredero

institucional1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a la institució.
Ex.: L’han nomenat responsable de les relacions institucionals.
es institucional