Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureal·legació (VOCFOR)
 generalitats
veureal·legació1 (DJC)
 dret
veureal·legació2 (DJC)
 dret processal
veureal·legació3 (DJC)
 documentació jurídica
 dret processal
veureal·legació4 (DJC)
 documentació jurídica
 dret processal
veureal·legació de dret (DJC)
 dret
veureal·legació de fet (DJC)
 dret
veuredelegació (VOCFOR)
 generalitats
veuredelegació1 (DJC)
 dret
veuredelegació2 (DJC)
 dret
Cerca legació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·legació f.
Vocabulari forestal
generalitats

al·legació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Al·legat.
Sin. pref.: al·legat m.
es alegación

al·legació2 f.
Diccionari jurídic
dret processal
Tràmit propi del procediment administratiu que permet a la persona interessada realitzar les manifestacions i presentar els documents que consideri convenients per a la defensa dels seus interessos.
es alegación

al·legació3 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret processal
Escrit en què es fa constar, en relació amb un procediment de responsabilitat penal d’una persona menor d’edat, la descripció i la valoració dels fets, les circumstàncies de la persona menor, el seu grau de participació i una proposta de mesura.
es alegación

al·legació4 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret processal
Escrit d’al·legacions complementàries en un procés civil en relació amb el que ha exposat la part contrària.
es alegación

al·legació de dret c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Invocació d’un fonament de dret en un procés o en un procediment administratiu en defensa d’una petició o d’una pretensió jurídica.
es alegación de derecho

al·legació de fet c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Invocació d’un fet en un procés o en un procediment en defensa d’una pretensió o d’una petició jurídica.
es alegación de hecho

delegació f.
Vocabulari forestal
generalitats

delegació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de delegar.
Ex.: Delegació de poders. Delegació de facultats.
es delegación

delegació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Càrrec de delegat o delegada.
es delegación