Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (170 registres)
veureaixecament d’un mapa de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaixecar un mapa (DGEOL)
 geologia general
veureaixecar un mapa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescala d’un mapa (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureescala d’un mapa de sòls (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureescala òptima d’un mapa de sòls (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureescala virtual d’un mapa de sòls (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureestratificar el mapa de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurefotomapa (VMCS)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurefotomapa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca mapa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixecament d’un mapa de sòls c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: cartografia de sòls c. nom. f.
en soil mapping, pedological mapping, soil cartography
es levantamiento de un mapa de suelos
fr levée d’une carte pédologique, cartographie de sols
gl levantamento dun mapa de solos

aixecar un mapa v. tr.
Diccionari de geologia
geologia general
Cartografiar.

aixecar un mapa v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Elaborar un mapa mitjançant treball de camp, de gabinet i de laboratori.
V. t.: aixecament m.
en to make a survey
es levantar un mapa
fr lever une carte
gl levantar un mapa

escala d’un mapa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Relació constant entre la distància horitzontal entre dos punts mesurada en un mapa i la distància entre aquests mateixos dos punts mesurada en el camp, en les mateixes unitats. L’escala informa sobre les vegades que s’ha reduït la realitat del terreny en representar-la al mapa. En la publicació d’un mapa s’utilitzen escales gràfiques, que es conserven en ampliar o disminuir la mida del mapa, i escales numèriques (p. ex., 1:25.000), que no es conserven en variar la mida del mapa.
V. t.: escala de publicació c. nom. f., escala gràfica c. nom. f., escala numèrica c. nom. f.
en map scale
es escala del mapa
fr échelle d’une carte
gl escala do mapa

escala d’un mapa de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Escala de publicació que correspon a l’escala del fons topogràfic del mapa i no té a veure amb el nivell d’intensitat de les observacions de sòls en l’aixecament del mapa, el qual es correspon amb una densitat d’observació determinada, d’acord amb la finalitat del mapa i el nivell de detall requerit. En conseqüència, encara que amb un SIG vectorial es pot fer més gran o disminuir mecànicament la mida del mapa, aquest canvi d’escala no implica millorar-ne ni la precisió ni l’exactitud, les quals estan determinades per la densitat d’observacions que avala el mapa a partir del coneixement de la realitat del terreny.
Segons l’escala del mapa, s’estableix la tipologia següent: 1) mapes a escala molt petita (escala inferior a 1:1M), que corresponen a mapes generals continentals o mundials; 2) mapes a escala petita (d’1:250.000 a 1:1M), que s’utilitzen per a mapes regionals i mapes de país; 3) mapes a escala intermèdia (semidetallats, d’1:50.000 a 1:100.000), i 4) mapes a escala gran (detallats i intensius, d’1:25.000 a 1:1.000).
V. t.: densitat d’observacions c. nom. f., escala f., escala de publicació c. nom. f., mapa de sòls detallat c. nom. m., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m., SIG vectorial c. nom. m., mapa de sòls semidetallat c. nom. m.
en soil map scale
es escala del mapa de suelos
fr échelle d’une carte de sols
gl escala do mapa de solos

escala òptima d’un mapa de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Escala d’un mapa que permet representar de forma llegible la informació de sòls per tal que l’anàlisi d’aquesta informació resulti òptima. S’estima que la menor superfície representable i observable en un mapa (delineació base) és un quadrat de 5 mm de costat, una circumferència de 4 mm de diàmetre i una forma allargada de 2,5 mm d’ample (p. ex., terres al·luvials d’algunes zones baixes). Per definir cadascuna de les superfícies elementals que s’han de cartografiar es requereix, almenys, la descripció d’un perfil (cala o sondeig), per la qual cosa en una cartografia que assumeixi aquest criteri, si la delineació base és un quadrat, es requerirà una observació per cada 0,25 cm2 de superfície del mapa.
V. t.: delineació base c. nom. f., densitat d’observacions c. nom. f.
en optimal scale
es escala óptima de un mapa de suelos
fr échelle optimale
gl escala óptima dun mapa de solos

escala virtual d’un mapa de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Escala d’un mapa que està avalada per la densitat d’observacions necessària; en cas de no ser així, cal disminuir l’escala del mapa per aconseguir la concordança i la validesa de les interpretacions.
Jean Boulaine indica que l’escala virtual és igual a la inversa del producte de l’escala del mapa (N), per l’arrel quadrada del grau d’anàlisi (GA; relació entre la densitat d’observacions real i la densitat d’observacions que correspondria a l’escala de publicació del mapa):
escala virtual = 1/[N × GA1/2]
Per exemple, si s’ha cartografiat a escala N = 1:20.000 (A = 2) una zona de 15.000 ha, en la qual s’han realitzat 500 observacions (H = 30), el coeficient d’eficiència edàfica se suposa igual a 5 i el grau d’anàlisi (GA) és igual a 1/6, la qual cosa significa que el treball realitzat ha estat 1/6 del que caldria perquè 1:20.000 fos l’escala òptima. L’escala virtual a la qual caldria reduir el mapa seria la següent:
escala virtual = 1/[(1/20.000) × (1/6)1/2] = 1/50.000
V. t.: coeficient d’eficiència edàfica c. nom. m., densitat d’observacions ideal c. nom. f., densitat d’observacions necessària c. nom. f., densitat d’observacions real c. nom. f., grau d’anàlisi c. nom. m.
en virtual scale of a soil map
es escala virtual de un mapa de suelos
fr échelle virtuelle d’une carte pédologique
gl escala virtual dun mapa de solos

estratificar el mapa de sòls v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Establir una estructura o organització que resulta de dividir una coberta edàfica en unitats (delineacions) que agrupen sòls que presenten menor variació respecte a les propietats d’interès que els sòls del conjunt de la població (coberta edàfica).
Els estrats d’un mapa són les diferents cobertures que inclouen un mateix tipus de sòl, les delineacions que pertanyen a una mateixa unitat cartogràfica de la llegenda del mapa. La millor estratificació és la que estableix el nombre mínim de delineacions, sense que això incideixi en les interpretacions ni comporti una disminució en la utilitat del mapa.
Un mostreig estratificat consisteix a prendre una mostra de cada delineació que pertanyi a una mateixa unitat cartogràfica, la qual cosa permet determinar la variabilitat de les diferents propietats. En estudis detallats, alguns dels estrats poden ser objecte d’una estratificació addicional, amb la corresponent intensificació en les observacions.
V. t.: delineació f., estratificar el paisatge v. tr., estratificació espacial c. nom. f., intensitat tipològica de mostratge c. nom. f.
en to stratify the soil survey
es estratificar el mapa de suelos
fr stratifier la carte pédologique
gl estratificar o mapa de solos

fotomapa m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
en photomap subst.
es fotomapa m.
fr photo-carte m.

fotomapa m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Fotografia aèria o de satèl·lit ampliada fins a una escala aproximada determinada. En tractar-se d’una projecció cònica, només té un punt sense deformació, que és el centre de projecció. Per això, no té una mètrica precisa (no conserva ni distàncies ni angles). S’hi poden haver incorporat noms, símbols o altres informacions.
El terme fotomapa, de vegades, de forma imprecisa, s’utilitza com a sinònim de ortofotomapa, encara que en sentit estricte en el primer les imatges no han estat rectificades i en el segon ho han estat en tots els casos.
V. t.: ortofotomapa m.
en photomap
es fotomapa
fr photocarte
gl fotomapa