Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (61 registres)
veureadquisició onerosa amb pacte de supervivència (DJC)
 dret civil
veureanàlisi d’impacte visual (DCA)
 ecologia
veureAssociació Internacional d’Avaluació d’Impacte (DCA)
 ciències polítiques
veureavaluació d’impacte ambiental (DCA)
 ciències polítiques
veureavaluació d’impacte econòmic (DCA)
 ciències polítiques
veureavaluació d’impacte sobre la salut (DCA)
 medicina
veurecalculador de l’impacte erosió-productivitat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureclot d’impacte (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurecompacte | compacta (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurecompacte | compacta (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca pacte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adquisició onerosa amb pacte de supervivència c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Adquisició realitzada conjuntament per tots dos cònjuges en la qual s’insereix un pacte pel qual el cònjuge supervivent esdevindrà titular únic de la totalitat del bé a la mort de l’altre.
es adquisición onerosa con pacto de supervivencia

anàlisi d’impacte visual f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Anàlisi emprada sovint en l’avaluació d’impacte ambiental per a determinar el grau d’intrusió en el paisatge de l’acció proposada. En l’anàlisi d’impacte visual se solen utilitzar mapes, dibuixos i fotomuntatge que permeten percebre anticipadament com es modificarà el paisatge.
en visual impact assessment subst.
es análisis de impacto visual m.
fr analyse de l’impact visuel f.

Associació Internacional d’Avaluació d’Impacte n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: IAIA
ciències polítiques
Associació fundada l’any 1980 amb membres voluntaris de diversos països que pretén aplegar els professionals que realitzen avaluacions d’impacte ambiental per tal d’unificar criteris i fomentar l’elaboració d’aquestes avaluacions arreu.
en International Association for Impact Assessment n. pr.
es Asociación Internacional de Evaluación de Impacto n. pr. f.
fr Association International pour l’Évaluation d’Impact n. pr. f.

avaluació d’impacte ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: AIA
ciències polítiques
Conjunt d’estudis i sistemes tècnics que permeten estimar els efectes de l’execució d’un determinat projecte, obra o activitat sobre el medi ambient, segons el Reial decret espanyol 1131/1988 l’avaluació d’impacte ambiental ha d’incloure, com a mínim, l’estimació dels impactes sobre la població humana, la fauna, la flora, la vegetació, la geosfera, el sòl, l’aigua, l’aire, el clima, el paisatge i l’estructura i el funcionament dels ecosistemes de l’àrea previsiblement afectada; a més de l’estimació de la incidència sobre el patrimoni històric, les relacions socials, les condicions d’assossec públic i qualsevol altra incidència derivada de l’execució del projecte, obra o activitat.
V. t.: declaració d’impacte ambiental f., estudi d’impacte ambiental m.
en environmental impact assessment subst.
es evaluación de impacto ambiental f.
fr évaluation de l’impact des incidences f., évaluation de l’impact sur l’environnement f.

avaluació d’impacte econòmic f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Consideració de les implicacions econòmiques d’un projecte o d’una actuació determinats, d’abast substancialment menor que l’avaluació d’impacte ambiental, de la qual pot formar part, que s’empra quan tots els efectes es mesuren econòmicament.
V. t.: anàlisi cost-benefici f.
en economic impact assessment subst.
es evaluación de impacto económico f.
fr évaluation de l’impact économique f.

avaluació d’impacte sobre la salut f.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Avaluació dels impactes d’una actuació o projecte sobre la salut dels éssers vius proposada per l’Organització Mundial de la Salut a partir del 1982, a causa de la manca de tractament d’aquests aspectes que presenten les avaluacions d’impacte ambiental. L’avaluació d’impacte sobre la salut analitza la presència i els efectes de riscos ambientals (explosions, vibracions, etc.), factors biològics (paràsits, bacteris, etc. Que poden afectar la salut), compostos tòxics, cancerígens o mutàgens, radiacions, soroll, pols i productes irritants, i condicions de temperatura i d’humitat.
en environmental health impact assessment subst.
es evaluación de impacto sobre la salud f.
fr évaluation de l’impact sur la santé f.

calculador de l’impacte erosió-productivitat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: EPIC
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model de simulació desenvolupat inicialment per analitzar la relació entre l’erosió i la productivitat als Estats Units d’Amèrica. El seu objectiu principal és simular els efectes del canvi de maneig sobre la producció i ser una eina útil per a la presa de decisions sobre la gestió òptima amb estratègies multiescala, des del nivell de parcel·la al regional, i en una escala temporal molt àmplia, fins a arribar a centenars d’anys, si cal.
Consta de components físics (hidrologia de l’escolament, simulació de les condicions atmosfèriques, processos d’erosió-sedimentació, cicle de nutrients, creixement de les plantes i processos relacionats) i de components econòmics, per avaluar els costos derivats de l’erosió i determinar estratègies de gestió òptimes, entre altres aspectes que constitueixen al seu torn models components de l’EPIC.
Fa servir informació per a la presa de decisions sobre els aspectes següents: drenatge, reg, captació d’aigua, control de l’erosió (hídrica i eòlica), clima, fertilització, encalcinat, control de plagues, dates de sembra, conreu i maneig de residus de cultius. També es pot utilitzar en treballs d’investigació.
Sin. compl.: model EPIC c. nom. m.
en erosion-productivity impact calculator
es calculador del impacto erosión-productividad
fr calculateur de l’impact érosion-productivité
gl calculadora do impacto erosión-produtividade
pt calculadora do impacto erosão-produtividade

clot d’impacte m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Petit clot causat per l’impacte de les bombes o els blocs sobre els dipòsits de cendres o sorres volcàniques d’un vessant, o al peu d’un volcà.
en bomb pit
es embudo de impacto
fr trou d’impact

compacte | compacta adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
En escalada, dit d’una roca pobra en fissures.
Sin.: dens | densa adj.
es compacto
fr compact

compacte | compacta adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en compact adj.
es compacto adj.
fr compact adj.