Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (104 registres)
veureacció personal (DJC)
 dret civil
veureactio in personam (DJC)
 dret civil
veuread personam1 (DJC)
 dret romà
veuread personam2 (DJC)
 dret romà
veureanàleg de la personalitat (VPCA)
veurearticle personal (GTG)
veurecàrregues personals (DJC)
 dret
veurecèdula personal (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurecollegium in causa universitatis fingatur una persona (DJC)
 dret canònic
veurecomunicació interpersonal (VPCA)
 conducta social
Cerca persona a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció personal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció exercida contra una persona concreta, el nom de la qual es fa constar a la intentio, per a reclamar el compliment d’una obligació.
Sin. compl.: actio in personam c. nom. f.
es acción personal

actio in personam [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció personal.
Sin. pref.: acció personal c. nom. f.

ad personam1 [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
A títol personal.
Ex.: Les parts han d’intervenir ad personam.

ad personam2 [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
A títol personal.
Ex.: Els treballadors eventuals que passin a ser fixos rebran un plus ad personam per tal d’igualar llurs retribucions amb les de la resta de la plantilla.

anàleg de la personalitat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en analogue of personality subst.

article personal m.
Glossari de termes gramaticals
Article que només pot precedir noms propis de persona.
Ex.: En Pere arribarà demà
He parlat amb
na Joana i n’Ignasi
GEIEC: 10.3.2a
V. t.: article definit
es artículo personal m.

càrregues personals c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret
Serveis que un ciutadà o ciutadana deu a l’Estat.
es carga personal

cèdula personal c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document oficial en què constaven les dades personals d’una persona, que era usat com a document d’identitat.
es cédula personal

collegium in causa universitatis fingatur una persona [la] en. fras.
Diccionari jurídic
dret canònic
Una corporació, presa en conjunt, representa una persona.

comunicació interpersonal c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
conducta social
Terme documentat a Garcia i Garau 1973.
en interpersonal communication subst.