27 de maig de 2024
VOCABULARI DE LA PSICOLOGIA DEL CONDICIONAMENT I DE L’APRENENTATGE
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge, amb indicació de la freqüència d’ús dels mots i de llurs equivalències en anglès, de Lluís Garcia i Sevilla i Adriana Garau i Florit. Aquest vocabulari va ser guardonat amb el IX Premi Marià Aguiló l’any 1978, de l’Institut d’Estudis Catalans.
Per a confegir aquest vocabulari, s’han seguit els passos següents:
   a) Determinació del vocabulari anglès de la matèria.
   b) Inventari dels vocables usats a les publicacions catalanes de l’especialitat, usant com a canemàs el vocabulari anglès.
   c) Fixació del lèxic català, emprant com a criteri l’ús, la correcció gramatical, l’exactitud científica i la coherència intrínseca del vocabulari.
Usant com a canemàs el vocabulari anglès, es van buidar totes les publicacions catalanes, sobre condicionament i aprenentatge, que van poder trobar els autors. Van mirar que cada sentit terminològic anglès tingués una expressió catalana que fos concisa i unívoca. Per a complir aquest objectiu, van emprar com a criteri principal l’ús majoritari dels autors, sempre que no fos incorrecte lingüísticament.
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge del Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del vocabulari és:
—Definició.
—Obra o obres on s’ha trobat el terme.
—Sinònims i termes relacionats.
—Equivalències en anglès.
—Informació lingüística: plurals dubtosos, formes femenines dels adjectius i substantius.
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF de «Concessió IX Premi Marià Aguiló», «Presentació» i «Metodologia» de l’edició impresa de l’obra.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica dels autors.
   c) Arbre de camp: apartat en el qual s’inclouen totes les àrees i subàrees temàtiques del vocabulari.
   d) Fonts bibliogràfiques: apartat on hi ha la llista d’obres consultades per a l’elaboració del vocabulari.
   e) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   f) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   g) Ajuda:espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).
 
4 Materials de l’edició en paper
Concessió IX Premi Marià Aguiló
Presentació
Metodologia