Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureauctor successionis (DJC)
 dret romà
veureimpost sobre successions i donacions (DJC)
 dret fiscal i tributari
veurellei de successió (VPCA)
veuremicrosuccessió (DCA)
 biologia
veurepactum de mutua successione (DJC)
 dret romà
veureprincipi de la successió faunística (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuresuccessió (ECOI)
 ecologia i medi ambient
veuresuccessió1 (DJC)
 història del dret
veuresuccessió (DCA)
 ecologia
veuresuccessió2 (DJC)
 dret civil
Cerca successió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

auctor successionis [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Causant.

impost sobre successions i donacions c. nom. m.
Diccionari jurídic
sigla: ISD
dret fiscal i tributari
Tribut de caràcter personal i directe l’objecte del qual és la renda obtinguda a títol lucratiu com a conseqüència d’una herència o d’una donació.
V. t.: impost sobre la renda de les persones físiques c. nom. m., impost sobre societats c. nom. m.
es impuesto sobre sucesiones y donaciones

llei de successió c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912.
en law of contiguity subst.

microsuccessió f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Successió que té lloc entre microorganismes que, normalment, es dediquen a descompondre la matèria orgànica en compostos més senzills.
en serule subst.
es microsucesión f.
fr micro-succession f.

pactum de mutua successione [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Pacte successori segons el qual els contractants es poden instituir hereus recíprocament, de tal manera que el supervivent hereta el premort.

principi de la successió faunística m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Principi que estableix el fet que els fòssils tenen un ordre definit dins la sèrie estratigràfica, el qual pot ésser determinat.
en principle of faunal succession
es principio de la sucesión faunística
fr principe de la succession faunistique

successió f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en ecological succession subst., succession subst.
es sucesión f.

successió1 f.
Diccionari jurídic
història del dret
Fet jurídic pel qual una persona, en morir, era substituïda per un altre subjecte (persona física o jurídica) en la titularitat de tots els seus béns, drets, obligacions o relacions jurídiques que no s’extingien per la mort.
V. t.: heretament1 m., successió intestada1 c. nom. f., successió testada c. nom. f.
es sucesión

successió f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Successió ecològica.
Sin. pref.: successió ecològica f.
en succession subst.
es sucesión f.
fr succession f.

successió2 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Fenomen jurídic pel qual una persona, en morir, és substituïda per una altra en la titularitat de tots els seus béns, drets, obligacions o relacions jurídiques que no s’extingeixen per la mort.
es sucesión