Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 34 (339 registres)
veureadenoma tòxic (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutrició
 otorinolaringologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureamaurosi tòxica (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
 toxicologia
veureambliopia tòxica (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
veureanafilaxi citotòxica (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
 immunologia
veureanagotòxic -a (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
veureanàlisi toxicològica (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 toxicologia
veureanatòxic -a (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 immunologia
 medicina preventiva i salut pública
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanèmia hemolítica per tòxics (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
 toxicologia
veureanticòs citotòxic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 immunologia
veureanticòs limfocitotòxic (DEM)
 immunologia
Cerca tòxic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenoma tòxic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
otorinolaringologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Node tiroïdal únic, hipercaptant en la gammagrafia de la glàndula tiroide (node calent), amb autonomia funcional, que provoca una inhibició del funcionalisme de la resta del parènquima glandular. L’administració d’hormona tirostimulant (TSH) permet observar gammagràficament la glàndula inhibida. En una fase avançada de la malaltia, l’adenoma pot presentar una secreció excessiva d’hormones tiroïdals i produeix un hipertiroïdisme i, llavors, és anomenat goll uninodular tòxic, goll adenomatós tòxic, node tòxic, node tòxic de Plummer o malaltia de Plummer. En una fase inicial, sense hipertiroïdisme, és anomenat node actiu, node calent o node autònom. És una afecció de predomini netament femení, observada entre els 30 i els 40 anys de la vida. L’existència de malignitat neoplàstica en un node calent és excepcional.

amaurosi tòxica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
semiologia
toxicologia
Amaurosi que és deguda a la combinació alcohol/tabac amb dèficit de complex vitamínic B; afecta el nervi òptic, en general per darrere del disc (retrobulbar).

ambliopia tòxica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
neurologia
oftalmologia
semiologia
Ambliopia causada per excés d’alcohol i de tabac o per malnutrició; no és una ambliopia stricto sensu, atès que hi ha lesió orgànica del nervi òptic, però aquesta es detecta setmanes després de la pèrdua de visió.

anafilaxi citotòxica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
immunologia
Anafilaxi que es produeix per injecció d’anticossos contra els antígens constituents de les membranes cel·lulars de l’organisme, amb activació del sistema del complement.

anagotòxic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
Que té capacitat de contrarestar l’acció d’un tòxic.

anàlisi toxicològica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
toxicologia
Aïllament, identificació i dosificació de substàncies tòxiques que poden ésser trobades en l’organisme. Aquests tòxics poden ésser aïllats mitjançant el buit (gasos i vapors), la destil·lació (tòxics volàtils), la destrucció de la matèria orgànica acompanyant (tòxics minerals) o els dissolvents (tòxics orgànics fixos). Una vegada aïllats cal procedir a llur identificació i dosificació, amb mètodes químics, físics o biològics.

anatòxic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
medicina preventiva i salut pública
microbiologia i patologia infecciosa
Relatiu o pertanyent a l’anatoxina.

anèmia hemolítica per tòxics f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
toxicologia
Anèmia hemolítica adquirida produïda per agents infecciosos (plasmodis, babèsies, bartonel·les) o llurs toxines (clostridis, estafil·lococs, pneumococs, Escherichia coli), per agents químics (arsènic, coure, plom, cloramina, fenilhidrazina), físics (calor) o per verins de serps i aranyes.

anticòs citotòxic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
Anticòs dirigit contra antígens cel·lulars; mitjançant llur unió són activats el sistema de complement o les cèl·lules citotòxiques i es dóna lloc a la lisi cel·lular.

anticòs limfocitotòxic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Anticòs específic per als antígens d’histocompatibilitat, que indueix la lisi cel·lular en fixar-se en la membrana dels limfòcits.