Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurequasiusdefruit (DJC)
 dret
veureusdefruit (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureusdefruit (DJC)
 dret civil
veureusdefruit amb facultat de disposició (DJC)
 dret civil
veureusdefruit vidual (DJC)
 història del dret
veureusdefruit vidual intestat (DJC)
 dret civil
veureusdefruitar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureusdefruitar (DJC)
 dret civil
Cerca usdefruit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

quasiusdefruit m.
Diccionari jurídic
dret
Usdefruit de les coses consumibles, dels crèdits o dels drets.
es cuasiusufruto

usdefruit m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es usufructo m.
fr usufruit m.

usdefruit m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret real limitat de gaudi que té una persona, l’usufructuari, sobre els béns propietat d’altri, el nu propietari, que consisteix a posseir els béns, usar-los i percebre’n tots els fruits, si bé amb les limitacions d’haver de conservar-ne la forma i la substància.
V. t.: usdefruit amb facultat de disposició c. nom. m.
es usufructo

usdefruit amb facultat de disposició c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Usdefruit que faculta els titulars a disposar dels béns usufructuats d’acord amb el títol de constitució.
V. t.: usdefruit m.
es usufructo con facultad de disposición

usdefruit vidual c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Benefici successori que un o una cònjuge atribuïa al supervivent en un acte per causa de mort.
es usufructo viudal

usdefruit vidual intestat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Benefici successori que la llei atribueix al cònjuge o la cònjuge supervivent, en cas de successió intestada, pel qual adquireix l’usdefruit de tota l’herència, sempre que no li correspongui succeir a títol d’hereu perquè hi ha fills o descendents del causant.
V. t.: llegítima2 f.
es usufructo viudal intestado

usdefruitar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. pref.: usufructuar v. tr.

usdefruitar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Usufructuar.
Ex.: Usdefruitaren la finca durant vint anys.
Sin. pref.: usufructuar v. tr.
es usufructuar