Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureautonomia de la voluntat (DJC)
 dret
veuredeclaració de voluntat (DJC)
 dret civil
veuredocument de voluntats anticipades1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veuredocument de voluntats anticipades2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veureex voluntate (DJC)
 dret romà
veurevoluntat (DEM)
 salut mental
Cerca voluntat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autonomia de la voluntat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Principi en virtut del qual els subjectes jurídics poden convenir lliurement llurs relacions.
V. t.: autonomia f.
es autonomía de la voluntad

declaració de voluntat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Exteriorització de la voluntat d’una persona de manera que terceres persones coneguin quina és.
es declaración de voluntad

document de voluntats anticipades1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Document en el qual una persona expressa les instruccions que caldrà tenir en compte quan es trobi en una situació mèdica que no li permeti manifestar personalment la seva voluntat.
Ex.: El document de voluntats anticipades (dit també ‘testament vital’) és el document dirigit al metge o metgessa responsable, en què una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. Aquest document s’ha de formalitzar, per mitjà de notari o notària o bé davant tres testimonis.
Sin. compl.: testament vital c. nom. m.
es documento de voluntades anticipadas, documento de instrucciones previas

document de voluntats anticipades2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Declaració de voluntat unilateral emesa lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat d’obrar plena, mitjançant la qual s’indica l’abast de les actuacions mèdiques o d’altres que siguin procedents, previstes per la llei, només en els casos en què concorrin circumstàncies que no li permetin expressar la seva voluntat.
es documento de voluntades anticipadas

ex voluntate [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
Potestatiu.
Ex.: Van al·legar causes ex voluntate per a la dissolució de la societat.

voluntat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Capacitat per a fer quelcom que comporta un esforç o que constitueix una obligació o una privació, contra la pròpia tendència o inclinació natural.
Sin. compl.: volició