Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureberruga vulgar (DEM)
 dermatologia
veuredivulgar (DJC)
 dret
veureictiosi vulgar (DEM)
 dermatologia
 genètica
veurelupus vulgar (DEM)
 dermatologia
 malalties i síndromes
veurepèmfig vulgar (DEM)
 dermatologia
 immunologia
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
veurepèmfig vulgar infantil (DEM)
 dermatologia
 malalties i síndromes
 pediatria
veuresubstitució vulgar (DJC)
 dret civil
Cerca vulgar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

berruga vulgar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
És la més freqüent i es presenta com una pàpula de color gris grogós, amb la superficie dura i rasposa. Sol afectar les mans, però es presenta a qualsevol lloc del cos i a totes les edats.

divulgar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer arribar {un fet, un esdeveniment, una notícia o una doctrina} a coneixement d’un gran nombre de persones o fer-los públics.
Ex.: Aquesta iniciativa pretén divulgar la llei i acostar-la a les persones que l’han d’aplicar.
Sin. compl.: difondre v. tr.
es difundir, divulgar

ictiosi vulgar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
Ictiosi hereditària autosòmica dominant, d’intensitat variable, caracteritzada per una queratinització anormal generalitzada, que es manifesta en forma d’escates seques adherents, especialment pronunciades en les superfícies d’extensió de les extremitats, amb indemnitat de les superfícies de flexió, sequedat de la pell, accentuació de les ratlles de les mans i dels peus, i sovint queratosi fol·licular i manifestacions atòpiques. Les lesions tenen tendència a millorar o a desaparèixer en l’adultesa. S’associa freqüentment amb hiperaminoacidúria i, ocasionalment, amb alteracions mentals, anomalies dels ulls, les orelles, les dents i els ossos.

lupus vulgar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i síndromes
Modalitat de tuberculosi cutània caracteritzada per la presència de plaques nodulars vermelloses o brunenques, el color de les quals canvia per un to groguenc fosc (color de gelea de poma), en ésser comprimida per un diascopi. Les lesions predominen en les parts exposades, especialment la cara (nas, lòbuls de les orelles, galtes), però poden afectar també les parts distals de les extremitats, les natges, les mamelles, etc. Es tracta d’una malaltia crònica no contagiosa, que progressa durant anys, amb tendència destructiva, per bé que les lesions acaben per involucionar i deixen cicatrius atròfiques i deformitats considerables, que justifiquen, a vegades, la denominació de lupus vulgar mutilant i fàcies d’home llop. Una complicació temible és el desenvolupament d’un carcinoma escatós sobre les cicatrius fibròtiques lúpiques. Hom ha descrit algunes varietats diferenciades: lupus vulgar pla, exfoliatiu, verrucós, ulcerós, vegetant (papil·lomatós) i de les mucoses (fosses nasals, mucosa oral).
Sin. compl.: fàcies d’home llop, tuberculosi cutània lúpica, tuberculosi luposa
V.: tuberculosi lúpica

pèmfig vulgar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
immunologia
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
Dermatosi aguda o crònica caracteritzada per una erupció de vesícules i ampul·les intraepidèrmiques acantolítiques (suprabasals) sobre una pell o mucoses aparentment normals, que es rebenten o originen erosions exsudatives, crostoses i doloroses, que es localitzen inicialment sobretot a la boca i després s’estenen per les àrees intertriginoses, especialment les aixelles i els engonals, i finalment per tota la superfície cutània. També poden afectar-se els ulls (conjuntivitis, blefaritis), la mucosa nasal, la vagina, el penis i l’anus. La citologia del frotis de les ampul·les permet observar les anomenades cèl·lules acantolítiques del pèmfig o cèl·lules de Tzanck. La malaltia és de causa desconeguda, possiblement autoimmunitària o vírica, i evoluciona progressivament amb afectació de l’estat general, febre, caquèxia i complicacions sèptiques mortals. A partir de la introducció del tractament sistèmic amb corticoides i immunosupressors, la mortalitat s’ha reduït en més del 50 %, per bé que el pronòstic segueix essent molt greu per les accions farmacològiques secundàries.

pèmfig vulgar infantil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i síndromes
pediatria
Pèmfig vulgar de presentació molt rara en la infància.

substitució vulgar c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Disposició testamentària per la qual es designa una persona substituta perquè rebi l’herència o el llegat en comptes de l’hereva o la legatària que no vulgui o no ho pugui ser.
V. t.: substitució fideïcomissària2 c. nom. f., substitució preventiva de residu c. nom. f.
es sustitución vulgar