DICCIONARI JURÍDIC
Cerca per:
Àmbit territorial:
Idioma:
 
 
Àrea temàtica:
Llengües d'origen:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb el suport de:
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Imatge extreta de 'Constitucions de Catalunya. L’incunable de 1495', Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1988.
Altres col·laboradors:
Creative Commons License
 
 
Abreviacions
AbreviacióDescripció
§paràgraf / paràgrafs
1CoPrimera carta als Corintis (llibre del Nou Testament)
2CoSegona carta als Corintis (llibre del Nou Testament)
a.ante (‘abans de’)
AAJAcord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Jurídics
AASActa Apostolicae Sedis
aCabans de Crist
AcFets dels Apòstols / Actes dels Apòstols (llibre del Nou Testament)
ACAArxiu de la Corona d’Aragó
adj.adjectiu
adj. f.adjectiu femení
adj. inv.adjectiu invariable
ADRalternative dispute resolution (‘mitjans alternatius per a la resolució de conflictes’)
adv.adverbi
AEAdministració de l’Estat
ap.apartat / apartats
APCAcció Popular Catalana
art.article / articles
ASECAcord sobre solució extrajudicial de conflictes laborals
BGBBürgerliches Gesetzbuch (‘Codi civil’ [alemany])
BOEBoletín Oficial del Estado
BOPIBoletín Oficial de la Propiedad Industrial
BORMEBoletín Oficial del Registro Mercantil
c.causa (en citacions del Decret de Gracià)
C.Codi de Justinià
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. | c. nom. f.concurrència nominal (una forma per al masculí i una altra per al femení)
c. nom. m. i f.concurrència nominal masculina i femenina (una única forma)
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
c. nom. n.concurrència nominal neutra
c. nom. n. pl.concurrència nominal neutra plural
c. v.concurrència verbal
CAcomunitat autònoma / comunitats autònomes
CAConstitució d’Andorra
ca.circa (‘al voltant de’)
càn.cànon / cànons
cap.capítol / capítols
CCCodi civil (Espanya)
CCCatCodi civil de Catalunya
CCEOCodi dels cànons de les esglésies orientals
CCICambra de Comerç Internacional
CComCodi de comerç (Espanya)
CCOOComissions Obreres
CDChristus Dominus (decret)
CDCCodi de dret canònic
CDCCCompilació del dret civil de Catalunya
CDCECCompilació del dret civil especial de Catalunya
CEConstitució espanyola
CEDAConfederación Española de Derechas Autónomas
CEDHConvenció Europea dels Drets Humans
CEEComunitat Econòmica Europea (Unió Europea)
CEOEConfederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPIMEConfederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CFCodi de família (Catalunya)
cf.confer (‘compareu’)
CGAEConsejo General de la Abogacía Española
CGPJConsell General del Poder Judicial (Espanya)
CICCorpus iuris canonici
CIEComisión Islámica de España
CIFcost, insurance and freight, (‘cost, assegurança i noli’)
CNMVComissió Nacional del Mercat de Valors [espanyola]
CNSCentro Nacional Sindicalista
CNUDMIComissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional
COPLACOComissió de Planejament i Coordinació de l’Àrea Metropolitana de Madrid (Espanya)
CPCodi penal (Espanya)
CPMCodi penal militar (Espanya)
CPTcarriage paid to (‘ports pagats fins a’)
CSCodi de successions (Catalunya)
CTECodi tècnic de l’edificació (Espanya)
CYADCConstitutions y altres drets de Cathalunya
D.Digesta
d.distinctio (en citacions del Decret de Gracià)
DAdisposició addicional / disposicions addicionals
dCdesprés de Crist
DDdisposició derogatòria / disposicions derogatòries
DDUdelivered duty unpaid, (‘lliurat amb drets no pagats’)
DFdisposició final / disposicions finals
DGAIADirecció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Catalunya)
DGRNDirecció General dels Registres i del Notariat (Espanya)
DLegdecret legislatiu / decrets legislatius
DNIdocument nacional d’identitat (Espanya)
DOGCDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DTdisposició transitòria / disposicions transitòries
EACEstatut d’autonomia de Catalunya
EADAEscola d’Alta Direcció i Administració
EfCarta als Efesis (llibre del Nou Testament)
EGAEEstatut General de l’Advocacia Espanyola
EGLEstudi General de Lleida
EMSHTREntitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus (Catalunya)
EMTEntitat Metropolitana del Transport (Catalunya)
en. fraseol.enunciat fraseològic
EOMFEstatut orgànic del Ministeri Fiscal (Espanya)
EPAenquesta de població activa
EPCAentitat de prevenció de la contaminació acústica
ESOeducació secundària obligatòria
ETEstatut dels treballadors (Espanya)
EUAEstats Units d’Amèrica
EXWex works (‘a peu de fàbrica’)
f.[nom] femení
f. pl.[nom] femení plural
FAOOrganització per a l’Alimentació i l’Agricultura
FCIFons de Compensació Interterritorial (Espanya)
FCIEFederación de Comunidades Israelitas de España
FEREDEFederación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
FGSFons de Garantia Salarial (Espanya)
FOBfree on board (‘franc a bord’)
FORCEMFundació per a la Formació Contínua (Espanya)
FPformació professional
FPCformació professional contínua
FPOformació professional ocupacional
FPRformació professional reglada
GaiInstitutiones de Gai
GAJGrup d’Advocats Joves
GATTAcord General sobre Aranzels Duaners i Comerç
GSGaudium et spes (constitució pastoral)
Hhotel
HAhotel apartament
HACMinisteri d’Hisenda (Espanya)
IATAAssociació Internacional de Transport Aeri
ICACInstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (Espanya)
ICASSInstitut Català d’Assistència i Serveis Socials
ICSInstitut Català de la Salut
IMSERSOInstitut de Gent Gran i Serveis Socials (Espanya)
INEInstitut Nacional d’Estadística (Espanya)
INEMInstitut Nacional d’Ocupació (Espanya)
INSInstitut Nacional de la Salut (Espanya)
INSERSOInstitut Nacional de Serveis Socials
INSSInstitut Nacional de la Seguretat Social (Espanya)
Inst.Instituta
IPCíndex de preus de consum (Espanya)
IRPFimpost sobre la renda de les persones físiques
ISMInstitut Social de la Marina (Espanya)
ITSinterlocutòria del Tribunal Suprem (Espanya)
JnEvangeli segons Joan (llibre del Nou Testament)
lallatí
LALlei d’associacions (Espanya)
LACLlei d’auditoria de comptes (Espanya)
LANISRVLlei de l’acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions de veïnatge (Catalunya)
LAPAPLlei sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals (Espanya)
LAPGLlei d’acolliment de persones grans (Catalunya)
LAPIALlei d’atenció i protecció dels infants i els adolescents (Catalunya)
LAULlei d’arrendaments urbans (Espanya)
LBOLlei bàsica d’ocupació (Espanya)
LBRLlei bàsica de residus (Espanya)
LBSSLlei de bases de la Seguretat Social (Espanya)
LBTCSVLlei de bases sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (Espanya)
LcEvangeli segons Lluc (llibre del Nou Testament)
LCBLlei sobre la conurbació de Barcelona (Catalunya)
LCCLlei de crèdit al consum (Espanya)
LCGCLlei de condicions generals de la contractació (Espanya)
LCMLlibre del consolat de mar
LConcLlei concursal (Espanya)
LCostLlei de costes (Espanya)
LCXLlei canviària i del xec (Espanya)
LDILlei de protecció jurídica del disseny industrial (Espanya)
LDOIALlei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (Catalunya)
LECLlei d’enjudiciament civil (Espanya)
LECMLlei d’enterrament en cementiris municipals (Espanya)
LECrLlei d’enjudiciament criminal (Espanya)
LEPLlei d’extradició passiva (Espanya)
LETtext refós de la de la Llei de l’estatut dels treballadors
LFLlei de fundacions (Espanya)
LFCLlei de fundacions de Catalunya
LFPCLlei de fundacions privades de Catalunya
LGLlei del Govern (Catalunya)
LGLumen gentium (constitució dogmàtica)
LGDCULlei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (Espanya)
LGPCMLlei de garanties possessòries sobre cosa moble (Catalunya)
LGSLlei general de sanitat (Espanya)
LGSSLlei general de la Seguretat Social (Espanya)
LGTLlei general tributària (Espanya)
LGVBCLlei de garanties en la venda de béns de consum (Espanya)
LHLlei hipotecària (Espanya)
LISLlei de l’impost sobre societats (Espanya)
LISOSLlei sobre infraccions i sancions de l’ordre social (Espanya)
LJAFLlei de la jurisdicció administrativa i fiscal (Andorra)
LMLlei de marques (Espanya)
LMRLCLlei municipal i de règim local de Catalunya
LMVLlei del mercat de valors (Espanya)
LNLlei del notariat (Espanya)
LNALlei de navegació aèria (Espanya)
LOllei orgànica / lleis orgàniques
LOACELlei d’organització de l’Administració central de l’Estat (Espanya)
loc. adj.locució adjectival
loc. adv.locució adverbial
loc. clausallocució clausal
loc. conj.locució conjuntiva
loc. prep.locució prepositiva
loc. v.locució verbal
LOCELlei orgànica del Consell d’Estat (Espanya)
LODLEELlei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya (Espanya)
LODLEEISLlei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració social (Espanya)
LOEAESLlei orgànica dels estats d’alarma, excepció i setge (Espanya)
LOFAGELlei d’organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat (Espanya)
LOFCALlei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Espanya)
LOGSELlei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu (Espanya)
LOHPALlei orgànica d’harmonització del procés autonòmic (Espanya)
LOLRLlei orgànica de llibertat religiosa (Espanya)
LOLSLlei orgànica de llibertat sindical (Espanya)
LOPJLlei orgànica del poder judicial (Espanya)
LORDELlei orgànica reguladora del dret a l’educació (Espanya)
LOREGLlei orgànica del règim electoral general (Espanya)
LORPMLlei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors (Espanya)
LORTADLlei orgànica de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (Espanya)
LOTCLlei orgànica del Tribunal Constitucional (Espanya)
LOTTLlei d’ordenació dels transports terrestres (Espanya)
LPALlei sobre procediment administratiu (Espanya)
LPAPLlei del patrimoni de les administracions públiques (Espanya)
LPELlei del patrimoni de l’Estat (Espanya)
LPGCLlei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
LPGGLlei de la Presidència de la Generalitat i del Govern (Catalunya)
LPHLlei sobre propietat horitzontal (Espanya)
LPLLlei de procediment laboral (Espanya)
LPMDALlei sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció (Catalunya)
LPRLLlei de prevenció de riscos laborals (Espanya)
LQJLlei qualificada de la justícia (Andorra)
LQMCPPLlei qualificada de modificació del Codi de procediment penal (Andorra)
LRBRLLlei reguladora de les bases del règim local (Espanya)
LRCLlei del Registre Civil (Espanya)
LRDASLlei sobre regulació del dret d’associació sindical (Espanya)
LRHLLlei reguladora de les hisendes locals (Espanya)
LRJAELlei de règim jurídic de l’Administració de l’Estat (Espanya)
LRJAPLlei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Espanya)
LRJCALlei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (Espanya)
LRPFPLlei de regulació dels plans i fons de pensions (Espanya)
LRRLlei reguladora dels residus (Catalunya)
LRSOULlei sobre règim del sòl i ordenació urbana (Espanya)
LSLlei del sòl (Catalunya)
LSALlei de societats anònimes (Espanya)
LSHLlei del sector d’hidrocarburs (Espanya)
LSLLlei de societats laborals (Espanya)
LSRLLlei de societats de responsabilitat limitada (Espanya)
LSSDALlei de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent (Catalunya)
LSSICELlei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (Espanya)
LTITLlei de la tutela i institucions tutelars (Catalunya)
LTPJLlei transitòria de procediments judicials (Andorra)
LTRALlei sobre tècniques de reproducció assistida (Espanya)
LTRHALlei sobre tècniques de reproducció humana assistida (Espanya)
LUEPLlei d’unions estables de parella (Catalunya)
m.[nom] masculí
m. / f.[nom] masculí / [nom] femení (una forma per al masculí i una altra per al femení)
m. i f.[nom] masculí i femení
m. pl.[nom] masculí plural
MATMPmútua d’accidents de treball i malalties professionals
MFMinisteri Fiscal
MtEvangeli segons Mateu (llibre del Nou Testament)
n.[nom] neutre
N.Novellae Iustiniani
n. pr. f.nom propi femení
n. pr. m.nom propi masculí
n. pr. n.nom propi neutre
n. pr. n. pl.nom propi neutre plural
NACNormativa de l’Advocacia Catalana
NTAnota tècnica d’auditoria / notes tècniques d’auditoria
núm.número / números
OACIOrganització d’Aviació Civil Internacional
OAPOrganització per a l’Alliberament de Palestina
OCOmnes Christifideles (carta circular)
OEPMOficina Espanyola de Patents i Marques
OITOrganització Internacional del Treball
OMordre ministerial [espanyola] / ordres ministerials [espanyoles]
OMCOrganització Mundial del Comerç
OMSOrganització Mundial de la Salut
ONUOrganització de les Nacions Unides
OPAoferta pública d’adquisició
OPVoferta pública de venda
OSEOrganización Sindical Española
p.post (‘després de’)
p.pàgina / pàgines
p. ex.per exemple
PBPastor bonus (constitució apostòlica)
PCBpoliclorobifenil
PEINPla d’espais d’interès natural (Catalunya)
PERCPla d’electrificació rural de Catalunya
PGCPla General de Comptabilitat (Espanya)
PINnúmero d’identificació personal
PMEProvida Mater Ecclesia (constitució apostòlica)
PNNproducte nacional net
POPraesbyterorum ordinis (decret)
PPOPromoció Professional Obrera
PREMinisteri de Presidència (Espanya)
PSGFpla simple de gestió forestal
PTGMFpla tècnic de gestió i millora forestal
q.quaestio (en citacions del Decret de Gracià)
RBELReglament de béns de les entitats locals (Espanya)
RCDReglament del Congrés dels Diputats (Espanya)
RDreial decret / reials decrets
RDLreial decret llei / reials decrets llei
RDLegreial decret legislatiu / reials decrets legislatius
RDLGIReial decret llei sobre gestió institucional de la Seguretat Social, la salut i l’ocupació (Espanya)
RDOFRERReial decret d’organització i funcionament del Registre d’Entitats Religioses (Espanya)
RGCReglament general de circulació (Espanya)
RGRReglament general de recaptació (Espanya)
RHReglament hipotecari (Espanya)
RJARepertorio de jurisprudencia Aranzadi
RLACReglament de la Llei d’auditoria de comptes (Espanya)
RLOTTReglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres (Espanya)
ROreial ordre / reials ordres
ROACRegistre Oficial d’Auditors de Comptes (Espanya)
ROASELReglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Espanya)
ROFRJELReglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (Espanya)
RORNReglament de l’organització i règim del notariat (Espanya)
RPCReglament del Parlament de Catalunya
RPFPReglament de plans i fons de pensions (Espanya)
RPMDAReglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció (Catalunya)
RPSMReglament de policia sanitària mortuòria (Espanya)
RRCReglament del Registre Civil (Espanya)
RRMReglament del Registre Mercantil (Espanya)
RSReglament del Senat (Espanya)
RSCLReglament de serveis de les corporacions locals (Espanya)
RTCRepertori del Tribunal Constitucional (Espanya)
RUUCDRegles i usos uniformes relatius als crèdits documentaris (Espanya)
s.segle / segles
s.següent / següents
s. d.sense data
SAsocietat anònima / societats anònimes
SANsentència de l’Audiència Nacional (Espanya)
SAPsentència de l’Audiència Provincial (Espanya)
SAPPsentència de l’Audiència Provincial de Palma
SCSServei Català de la Salut
SEPEServei Públic d’Ocupació Estatal (Espanya)
sign.signatura / signatures
SLsocietat limitada / societats limitades
SRCsocietat de responsabilitat col·lectiva
SRLsocietat de responsabilitat limitada
STCsentència del Tribunal Constitucional (Espanya)
STCTsentència del Tribunal Central de Treball (Espanya)
STJCEsentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (Unió Europea)
STSsentència del Tribunal Suprem (Espanya)
STSJsentència del Tribunal Superior de Justícia
STSJCsentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
STSJIBsentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
TCTribunal Constitucional (Espanya)
TCCETractat Constitutiu de la Comunitat Europea (Unió Europea)
TEACTribunal Economicoadministratiu Central (Espanya)
TJCETribunal de Justícia de les Comunitats Europees (Unió Europea)
TPItribunal de primera instància
TSTribunal Suprem (Espanya)
TSJATribunal Superior de Justícia d’Andorra
TSJCTribunal Superior de Justícia de Catalunya
TSJIBTribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
TUETractat de la Unió Europea
UGTUnió General de Treballadors
v. intr.verb intransitiu
v. intr. pron.verb intransitiu pronominal
v. tr.verb transitiu
v. tr. pron.ver transitiu pronominal
vol.volum / volums
ZAREzona acústica de règim especial
ZECzona especial de conservació
ZEPAzona de protecció especial per als ocells
ZEPQAzona especial de protecció de la qualitat acústica