DICCIONARI JURÍDIC
Cerca per:
Àmbit territorial:
Idioma:
 
 
Àrea temàtica:
Llengües d'origen:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb el suport de:
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Imatge extreta de 'Constitucions de Catalunya. L’incunable de 1495', Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1988.
Altres col·laboradors:
Creative Commons License
 
 
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
Col·laboradora
MIREIA TRIAS I FREIXA
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
 
Desenvolupament informàtic
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d’Informàtica (IEC)
 
Coordinació de la correcció lingüística i revisió lexicogràfica
JOSEP M. MESTRES I SERRA
LAIA CAMPAMÀ MORMENEO
Servei de Correcció Lingüística (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
Aquesta edició del Diccionari jurídic, realitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, és una edició que inclou els termes que, a dia d’avui, estan aprovats per la comissió avaluadora del diccionari i en la qual encara s’està treballant.
 
L’edició en línia ha estat possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.
 
Les entrades oïdor, pactisme, protonotari, algutzir, assessor, Cancelleria Reial, capità general, cooptació i escrivà, escrites per Víctor Ferro i Poma, van aparèixer originalment al Diccionari d’història de Catalunya (© Edicions 62, 1992).
 
© Societat Catalana d’Estudis Jurídics
© Institut d’Estudis Catalans i Societat Catalana d’Estudis Jurídics, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Primera edició (diccionari jurídic català): desembre del 2010
Primera ampliació, especialment d’articles enciclopèdics i de formes llatines: maig del 2011
Segona ampliació, especialment de formes no nominals: desembre del 2011
Tercera ampliació, especialment de formes nominals: gener del 2013
Quarta ampliació, especialment de formes del dret valencià, balear i andorrà, i canvi de títol (diccionari jurídic): gener del 2014
Actualització i cinquena ampliació: abril del 2015
Sisena ampliació: desembre del 2015
Actualització i setena ampliació: desembre del 2017
Vuitena ampliació: febrer del 2018
Novena ampliació i adequació a la nova normativa ortogràfica de l’IEC: febrer del 2019
Desena ampliació: febrer del 2020
Onzena ampliació: febrer del 2021
Dotzena ampliació: febrer del 2022
Tretzena ampliació: gener del 2023
 
DOI: 10.2436/10.2000.30.1
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi ànim de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Podeu trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions anteriorment citades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.