21 de maig de 2024
DICCIONARI DE L’UTILLATGE QUÍMIC
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Figures Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Diccionari de l’utillatge químic, de Salvador Alegret i Sanromà. Aquesta obra va ser guardonada amb el VIII Premi Marià Aguiló l’any 1975, de l’Institut d’Estudis Catalans. Es tracta d’un recull dels mots bàsics i comuns de l’utillatge i la instrumentació de les diverses branques de la química.
 
2 Aspectes metodològics de l’edició en línia
 
El treball de buidatge del Diccionari de l’utillatge químic ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
La informació mínima que té cada terme de l’obra és: entrada, categoria gramatical i una definició. D’altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara: —Dos termes amb equivalències en francès o anglès.
—Sinònims.
—Imatges.
—Notes.
—Termes relacionats.
 
3 Materials de l’edició en paper
 
Prefaci
 
Advertiments
 
Instruccions per al maneig del diccionari
 
Dedicatòria
 
Concessió VIII Premi Marià Aguiló
 
4 Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
 
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format pdf. de la «Concessió VIII Premi Marià Aguiló», del «Prefaci», de la «Dedicatòria», dels «Advertiments» i de les «Instruccions per al maneig del diccionari».
   b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu ressenya biogràfica sobre l’autor.
   c) Figures: apartat on es pot consultar les imatges de l’edició en paper.
   d) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   e) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal, d’aquesta edició digital.
   f) Ajuda:espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).