19 de juliol de 2024
LÈXIC BÀSIC D’INTERNET (CATALÀ - ANGLÈS)
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Col·laboradora
MIREIA TRIAS I FREIXA
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Desenvolupament informàtic
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d’Informàtica (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436/10.2000.51.1
 
L’edició en línia del Lèxic bàsic d’Internet (català-anglès) ha estat possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.
 
© del text: els autors
© de l’edició: Universitat de les Illes Balears
© per a aquesta edició en línia: Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Data de l’edició: març de 2015
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.