VOCABULARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
AGUSTÍ MAYOR I LLORET
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Col·laboradors
JAUME PORTA I CASANELLAS
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 
 
Desenvolupament informàtic
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d'Informàtica (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436/10.2000.08.1
 
L'edició en línia del Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl ha estat possible gràcies a la Universitat Politècnica de Catalunya i al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC.
 
© Institut d'Estudis Catalans
© 2010, Institut d'Estudis Catalans i Fundació puntCAT, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Data de l'edició: Octubre de 2010
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s'hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l'adreça https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l'IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S'han d'especificar ben clarament els termes de la llicència d'ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d'explotació poden concedir permisos que depassin els termes d'aquesta llicència.