VOCABULARI DE BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ
Cerca per:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autora Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Vocabulari de biologia de la reproducció: català – castellà – anglès, de Mercè Durfort i Coll. Aquest vocabulari trilingüe català-castellà-anglès conté els set-cents cinquanta-sis termes més emprats pels estudiosos dels processos relacionats amb la reproducció humana i la reproducció d’altres vertebrats i invertebrats, terrestres i aquàtics. Els termes estan ordenats alfabèticament en català, amb les equivalències en castellà i en anglès.
La proposta d’elaborar aquest vocabulari va ser motivada pels nombrosos anglicismes emprats en les exposicions de les comunicacions, especialment pels investigadors més joves.
2 Aspectes metodològics de l’edició en línia
El treball de buidatge del Vocabulari de biologia de la reproducció ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
Els termes es presenten en singular, seguits de la categoria gramatical i de la forma femenina en el cas dels noms i dels adjectius de doble gènere.
En el vocabulari es recullen dos tipus de relacions sinonímiques entre els termes:
- Els sinònims absoluts, quan no hi ha una relació jeràrquica entre ells. Comparteixen les mateixes equivalències.
- Els sinònims preferents i complementaris, quan s’ha pogut documentar que hi ha una relació jeràrquica entre les diferents formes. L’entrada del terme preferent conté el sinònim complementari i les equivalències en castellà i en anglès; en l’entrada del terme complementari hi ha un enllaç al terme preferent. Les entrades dels sinònims complementaris no contenen les equivalències, ja que aquestes es poden consultar en el terme preferent.
Les entrades que són sigles remeten a la forma desenvolupada en català.
3 Materials de l’edició en paper
Presentació
Participants
Introducció
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF de la «Presentació», dels «Participants» i de la «Introducció» de l’edició impresa de l’obra.
   b) Autora: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica de l’autora.
   c) Bibliografia: apartat on hi ha la llista d’obres consultades per a l’elaboració del vocabulari.
   d) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   e) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal, d’aquesta edició digital.
   f) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).