Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veureactitud (VPCA)
veureactitud (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureactitud (DEM)
 psicologia
veureactitud (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veureactitud (DEM)
 conceptes generals i de suport
 fisioteràpia
veureactitud (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureactitud antiàlgica (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
veureactitud cerebel·losa (DEM)
 neurologia
veureactitud d'amenaça (VPCA)
 conducta social
 etologia
veureactitud d'apaivagament (VPCA)
 conducta social
 etologia
Cerca actitud a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actitud f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1933; Garcia i Garau 1973; Castellanos 1975; Garcia i col·lab. 1975.
en attitude subst.

actitud m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Descripció geomètrica completa de l’orientació d’un pla expressada mitjançant la direcció (strike) i el cabussament (dip), o descripció d’una línia expressada amb la direcció (trend) i la inclinació (plunge), referides sempre al pla horitzontal i al nord geogràfic.
en attitude
es disposición
fr allure, attitude, disposition

actitud f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Disposició contínua a reaccionar amb una tonalitat afectiva, una expressivitat o una conducta característiques.
de Haltung, Stellung
en attitude
es actitud
fr attitude
it attitudine, comportamento, posizione

actitud f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
En sociologia, predisposició apresa culturalment per l’individu segons la qual valora objectes, altres individus, col·lectivitats, grups i institucions i que fa que l’individu respongui d’una manera característica davant cada fenomen.
de Haltung, Stellung
en attitude
es actitud
fr attitude
it attitudine, comportamento, posizione

actitud f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
fisioteràpia
Positura, disposició del cos.
de Haltung, Stellung
en attitude
es actitud
fr attitude
it attitudine, comportamento, posizione

actitud f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en attitude subst.
es actitud f.
fr attitute f.

actitud antiàlgica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Actitud que adopta espontàniament un malalt per tal de disminuir el dolor d’una regió lesionada.

actitud cerebel·losa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Contracció tònica generalitzada, típica de les lesions cerebel·loses, amb opistòton, rigidesa de nuca, flexió de braços i extensió de cames.

actitud d'amenaça c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
conducta social
etologia
Terme documentat a Balasch i Mengual 1976.
en threat posture subst.

actitud d'apaivagament c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
conducta social
etologia
Terme documentat a Balasch i Mengual 1976.
en submissive posture subst.