Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurearticle (CINZ)
 zoologia
veurearticle (VOCFOR)
 generalitats
veurearticle1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurearticle (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurearticle (GTG)
veurearticle2 (DJC)
 dret
veurearticle3 (DJC)
 dret
veurearticle baleàric (GTG)
veurearticle definit (GTG)
veurearticle indefinit (GTG)
Cerca article a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

article m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Disposició obligatòria del Codi.
en Articles subst.

article m.
Vocabulari forestal
generalitats

article1 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Disposició que en conjunt amb unes altres forma un estatut, un reglament, un tractat, un contracte o altres documents legals.
Ex.: L’article onzè del reglament.
es artículo

article m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en article subst.
es artículo m.
fr article m.

article m.
Glossari de termes gramaticals
Determinant que introdueix en el sintagma nominal una especificació basada en el caràcter conegut o no conegut de l’entitat designada.
Ex.: El llibre que li han regalat sembla interessant
He comprat
uns llibres molt interessants
GEIEC: 10.2
es artículo m.

article2 m.
Diccionari jurídic
dret
Prova d’un judici o pregunta dels escrits d’interrogació dels testimonis.
es artículo

article3 m.
Diccionari jurídic
dret
Qüestió incidental dins un procés.
es artículo

article baleàric m.
Glossari de termes gramaticals
Variant formal de l’article definit que presenta un radical amb s, en lloc del radical amb l, propi de l’article definit general.
Ex.: Acosta ses cadires a sa taula
GEIEC: 10.3.1c
Sin.: article salat
es artículo baleárico m., artículo salado m.

article definit m.
Glossari de termes gramaticals
Article que permet interpretar el sintagma nominal que encapçala com a informació coneguda o identificable unívocament.
Ex.: He consultat el doctor Puig
He consultat
l’especialista de què et vaig parlar
GEIEC: 10.3
Ant.: article indefinit
Sin.: article determinat
V. t.: article personal
es artículo definido m., artículo determinado m.

article indefinit m.
Glossari de termes gramaticals
Article que permet interpretar el sintagma nominal que encapçala com a informació nova o no coneguda en el discurs.
Ex.: He consultat un especialista de Barcelona
GEIEC: 10.4
Ant.: article definit
Sin.: article indeterminat
es artículo indefinido m., artículo indeterminado m.