Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureconforme (DGEOL)
 geologia general
veureconforme (DPF)
 transport ferroviari
veureconformement a (DJC)
 dret
veuredisconforme (NOV)
 enginyeria
veurefalla conforme (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureparaconforme (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veureplom conforme (DGEOL)
 geoquímica
veureposat que sigui conforme (DJC)
 dret
veurerelleu conforme (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureseqüència conforme (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca conforme a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conforme adj.
Diccionari de geologia
geologia general
1. Dit del pendent que davalla cap a la mar en una maresma o una albufera.
2. Dit del relleu estructural que té una disposició coincident amb les estructures, les parts altes del qual es corresponen amb les altes de l’estructura, i viceversa; per ex., cresta amb una volta anticlinal, vall amb un sinclinal.
Ant.: contrari | contrària adj.
es conforme
fr conforme

conforme interj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Expressió emprada per manifestar la conformitat a qualsevol cosa, situació d’un canvi, indicació d’un senyal, etc.
es conforme
fr conforme

conformement a loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
D’acord amb.
Ex.: Ha actuat conformement a les lleis.
Sin. pref.: d’acord amb loc. prep.
es conforme a

disconforme adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 28 de la tercera sèrie.

falla conforme f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Falla inclinada en el mateix sentit que el de les capes afectades.
Ant.: falla contrària f.
en conformable fault, dip fault
es falla conforme
fr faille conforme

paraconforme adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Relatiu o pertanyent a una paraconformitat.
en paraconformable
es paraconforme

plom conforme m.
Diccionari de geologia
geoquímica
Plom ordinari.
en conformable lead
es plomo conforme
fr plomb comforme

posat que sigui conforme loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Salvant-ne la bona fi.
Ex.: Posat que sigui conforme, acceptarem el contracte de compravenda.
Sin. pref.: salvant-ne la bona fi loc. adv.
es salvo buen fin

relleu conforme m.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Relleu estructural en el qual la disposició de les formes del relleu és calcada a la de les estructures: les parts morfològicament altes corresponen a les del dispositiu estructural, i viceversa; per ex., una vall sinclinal.
es relieve conforme
fr relief conforme

seqüència conforme f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Seqüència de bloc inferior.
es secuencia conforme
fr séquence d’apparition conforme