Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (95 registres)
veureacta de conservació (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veureagricultura de conservació (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureàrea de conservació (DCA)
 urbanisme
veureàrea important per a la conservació de les aus (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurearrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural (DJC)
 dret civil
veureCarta internacional per a la conservació i la restauració de monuments i conjunts historicoartístics (DCA)
 ciències polítiques
veureCentre Mundial de Seguiment de la Conservació (DCA)
 ciències polítiques
veurecirurgia conservadora (DEM)
 cirurgia
veureComitè Estatal de Conservació de Sòls (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureconreu conservacionista (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca conserva a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acta de conservació c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Document formal en què consta la declaració de voluntat de mantenir la nacionalitat espanyola d’un ciutadà o ciutadana que viu a l’estranger.
V. t.: pèrdua de la nacionalitat c. nom. f.
es acta de conservación

agricultura de conservació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura desenvolupat i practicat als EUA des de la dècada dels anys trenta del segle xx amb la finalitat de controlar la pèrdua de sòl per erosió.
Els seus principis són els següents: 1) alteració nul·la o mínima del sòl per conreu, 2) establiment de rotacions de cultius i 3) desenvolupament d’una coberta amb restes vegetals, generalment del cultiu anterior, que protegeixen el sòl de l’impacte directe de les gotes de pluja.
En cultius herbacis anuals, la sembra es fa directament sobre les restes de la campanya anterior. En cultius llenyosos, s’estableix una coberta herbàcia en la superfície dels carrers, ja sigui de flora arvense o de plantes sembrades, que se sega mecànicament o químicament a l’inici de l’estació seca, i es deixen sobre el sòl les restes vegetals; també es poden aportar restes orgàniques inertes (de poda triturades, entre altres).
L’objectiu d’aquest sistema és conrear de manera que es mantingui o s’incrementi la fertilitat i la productivitat del sòl amb criteris de sostenibilitat. L’absència de conreu permet l’establiment d’una xarxa de bioporus vegetals i animals que potencien la infiltració de l’aigua i la disminució de l’aigua d’escolament superficial. Només en casos d’una compactació accidental del sòl es permet un treball d’arada de cisells per descompactar, mentre que els treballs que provoquen volteig dels prismes de sòl, com ara les grades de discos, l’arada de rella o similars, estan totalment prohibits. Quan s’usa amb freqüència l’arada de cisells no es pot parlar de sembra directa sinó de conreu mínim.
V. t.: agricultura alternativa c. nom. f., agricultura convencional c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl., pràctiques de conservació de sòls i aigües c. nom. f. pl.
en agriculture farming
es agricultura de conservación
fr agriculture de conservation
gl agricultura de conservación
pt agricultura de conservação

àrea de conservació f.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Àrea urbana de protecció especial a causa de les construccions d’interès històric i arquitectònic que conté. L’àrea de conservació és una figura administrativa aplicada principalment a la Gran Bretanya.
en conservation area subst.
es área de conservación f.
fr aire de conservation f.

àrea important per a la conservació de les aus c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: IBA
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Espai natural d’especial importància (en anglès, Important Bird Area, IBA) perquè s’hi troba present regularment una part significativa de la població d’una o de diverses espècies d’aus considerades prioritàries per la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
Les àrees importants per a la conservació de les aus s’inventarien per conèixer-ne l’extensió i la localització, i perquè s’emprenguin accions per a la seva protecció, compatibilitzant l’ús sostenible del territori amb la conservació de les aus i la biodiversitat. Formen una xarxa de caràcter mundial constituïda per més de 12.000 IBA, en més de dos-cents països i entorns oceànics. Encara que no es tracta d’una figura de protecció oficial, es té en compte aquesta informació en designar nous espais protegits que reben algun tipus de protecció i s’utilitza en els estudis d’impacte ambiental.
V. t.: zona d’especial protecció per a les aus c. nom. f.
en Important Bird Area
es área importante para la conservación de aves
fr aire importante pour la protection des oiseaux
gl área importante para a conservación de aves

arrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Contracte de conreu en virtut del qual la part propietària d’una finca rústica o la part titular d’un dret real sobre la finca la cedeix amb finalitats de conservació i de custòdia del patrimoni natural.
V. t.: arrendament per a pastures c. nom. m., arrendament rústic1 c. nom. m., boïga f., contracte d’eixermada c. nom. m., contracte d’integració c. nom. m., contracte de conreu c. nom. m., masoveria f., parceria2 f., sòcita f., terratge m.
es arrendamiento con finalidades de conservación del patrimonio natural

Carta internacional per a la conservació i la restauració de monuments i conjunts historicoartístics f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Declaració de principis feta l’any 1964 al II Congrés d’Arquitectes i Tècnics de Monuments Històrics organitzat a Venècia i adoptada l’any 1965 pel Consell Internacional sobre Monuments i Llocs (ICOMOS), en què es mostren les directrius que cal seguir per a la preservació, el manteniment, la restauració i l’adaptació del patrimoni ambiental i en què s’apunten les vies per a la conservació d’edificis històrics i de llocs d’especial interès.
Sin. compl.: Carta de Venècia f.
en International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites subst.
es Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos f.
fr Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites f.

Centre Mundial de Seguiment de la Conservació n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: WCMC
ciències polítiques
Centre creat l’any 1988 per la Unió Mundial per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (UICN), el Fons Mundial per a la Natura (WWF) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), amb seu a Cambridge (Regne Unit), que té per objectius estratègics la provisió d’informació sobre conservació i ús sostenible d’espècies i d’ecosistemes, i també la col·laboració amb altres entitats per al desenvolupament dels seus propis sistemes d’informació sobre conservació de la biodiversitat. El Centre Mundial de Seguiment de la Conservació es va incorporar al PNUMA el 2000.
en World Conservation Monitoring Centre n. pr.
es Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación n. pr. m.
fr Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature n. pr. m.

cirurgia conservadora f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
En oposició a cirurgia radical, la que procura d’evitar, tant com és possible, l’extirpació d’òrgans o de teixits malalts o lesionats.

Comitè Estatal de Conservació de Sòls n. pr. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
V.: State Soil Conservation Committee n. pr. m.

conreu conservacionista c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conreu de conservació2.
Sin. pref.: conreu de conservació2 c. nom. m.
en conservation tillage
es labranza conservacionista
fr labour de conservation
gl agricultura de conservación
pt preparo conservacionista