Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (112 registres)
veureautocontracte (DJC)
 dret
veurecausa de contracte (DJC)
 dret civil
veurecontracte (VOCFOR)
 generalitats
veurecontracte1 (DJC)
 història del dret
veurecontracte (LMC)
 construcció
veurecontracte2 (DJC)
 dret civil
veurecontracte3 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecontracte ad complantandum (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veurecontracte administratiu (VOCFOR)
 generalitats
veurecontracte aleatori (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
Cerca contracte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autocontracte m.
Diccionari jurídic
dret
Contracte bilateral en què intervé una sola persona física, la qual formula la declaració de voluntat i de consentiment en nom propi i en nom d’una altra persona, a la qual representa.
es autocontrato

causa de contracte c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Finalitat immediata que justifica que una persona assumeixi una determinada obligació contractual.
es causa de contrato

contracte m.
Vocabulari forestal
generalitats
en contract subst.
es contrato m.
fr contrat m.

contracte1 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Conveni o acord mutu de consentiment igual i recíproc que creava un vincle obligacional amb força de llei entre les parts contractants.
es contrato

contracte m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Kontrakt, Vertrag
en contract
es contrato
fr contrat

contracte2 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Convenció o acord de voluntats per a crear una obligació.
es contrato

contracte3 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Acta o document en què consta la finalitat i les estipulacions d’un contracte.
es contrato

contracte ad complantandum c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Contracte agrari per a la plantació de vinyes segons el qual se cedia una parcel·la a un pagès perquè la convertís en vinya productiva en un termini donat, transcorregut el qual, la meitat de la vinya s’adjudicava en propietat al plantador o plantadora i l’altra meitat al propietàri o propietària de la terra.
es contrato ad complantandum

contracte administratiu c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats

contracte aleatori c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte onerós en el qual almenys una de les parts s’obliga a donar o realitzar alguna cosa en el cas que es produeixi un fet incert o que almenys ha d’ocórrer en un temps indeterminat.
V. t.: contracte d’aliments2 c. nom. m., violari2 m.
es contrato aleatorio