Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veurea ambdós efectes (DJC)
 dret
veurea tots dos efectes (DJC)
 dret
veurea tots els efectes (DJC)
 dret
veureals efectes de1 (DJC)
 dret
veureals efectes de2 (DJC)
 dret
veureamb efectes de (DJC)
 dret
veureamb efectes des de (DJC)
 dret
veureconducció sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies (DJC)
 dret penal
veureefectes (VOCFOR)
 incendis forestals
veureefectes ambiental dels sòl de manglar (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Cerca efectes a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a ambdós efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu i a l’efecte suspensiu, s’aplica especialment a recursos i a apel·lacions.
Ex.: El recurs d’apel·lació va ser admès a ambdós efectes.
Sin. compl.: a tots dos efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a tots dos efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A ambdós efectes.
Ex.: L’apel·lació de la sentència definitiva s’oirà a tots dos efectes.
Sin. pref.: a ambdós efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a tots els efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En totes les circumstàncies.
Ex.: A tots els efectes, s’entén que les ofertes dels licitadors inclouen l’IVA en el preu.
es a todos los efectos

als efectes de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
D’acord amb.
Ex.: Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per empresa l’entitat que exerceix una activitat econòmica, independentment de la forma jurídica que prengui.
Sin. pref.: d’acord amb loc. prep.
es a los efectos de

als efectes de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: Als efectes de precedències i protocol a Catalunya, el president o presidenta de la Generalitat té la posició preeminent.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a efectos de, a los efectos de

amb efectes de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb efecte des de.
Ex.: Amb efectes de l’1 de gener s’incrementaran les tarifes del transport.
Sin. pref.: amb efecte des de loc. prep.
es con efecto de, con efecto desde, con efectos de, con efectos desde

amb efectes des de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb efecte des de.
Ex.: S’assigna la destinació definitiva, amb efectes des de l’1 de gener de 2011, de funcionaris docents.
Sin. pref.: amb efecte des de loc. prep.
es con efecto de, con efecto desde, con efectos de, con efectos desde

conducció sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte pel qual es condemna la conducció sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, psicotròpics o begudes alcohòliques.
es conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias

efectes m. pl.
Vocabulari forestal
incendis forestals

efectes ambiental dels sòl de manglar c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
En les condicions pH/Eh pròpies dels sòls de manglar (valors de pH de feblement àcids a neutres i potencial redox entre -100 i -400 mV), els residus orgànics es descomponen molt lentament, i s’acumulen grans quantitats de carboni que representen importants embornals de carboni. No obstant això, aquests ecosistemes són molt sensibles als canvis ambientals, pertorbacions naturals i certes activitats humanes (dragatge, drenatge, etc.), que facilitin l’entrada d’aigües oxigenades, cosa que pot fer que passin de ser embornals de carboni a fonts de CO2.
En aquells sistemes de manglar amb menors valors de Eh, la formació de CH4 aquo predomina, el que fa que, globalment, els sòls de manglar constitueixin una font d’aquest gas d’efecte hivernacle.
En ecosistemes de manglar rics en metalls pesants, el drenatge pot provocar el desenvolupament de sòls àcids amb sulfats, que incrementa els riscos ambientals, ja que, d’una banda, els sòls són molt àcids i infèrtils i, d’altra, el descens del valor del pH del medi fa aquests puguin ser mobilitzats en augmentar la seva solubilitat.
V.: cicle biogeoquímic c. nom. m., embornal de carboni c. nom. m., manglar m., mangle m., sòl de manglar c. nom. m., sòls àcids amb sulfats c. nom. m. pl.
en environmental effects of mangrove soils
es efectos ambientales de suelos de manglar
fr effets environnementaux des sols de mangrove
gl efectos ambientais dos solos de mangleiral
pt efeitos ambientais dos solos de mangue