Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureconformar (DJC)
 dret
veureconformar-se (DJC)
 dret
veuredeformar (DCA)
 geologia
veuredeformar-se (DCA)
 geologia
veureformar cavallons (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureformar expedient (DJC)
 dret
veureformar la peça separada (DJC)
 dret
veureformar un tren (DPF)
 transport ferroviari
veureinformar1 (DJC)
 dret
veureinformar2 (DJC)
 dret
Cerca formar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conformar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer {una cosa} conforme a una norma, a una ordre donada o a una necessitat.
Ex.: El partit ha conformat la seva candidatura electoral a les demandes dels ciutadans. Tota empresa hauria de conformar les despeses als ingressos.
es conformar

conformar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Una persona acusada, admetre que és culpable abans de judici i acceptar una pena menor que la que tindria si fos declarada culpable sense haver-ho reconegut.
Ex.: L’acusat ha admès els fets i s’ha conformat amb la rebaixa de la pena inicial.
es conformarse

deformar v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Alterar quelcom pel que fa a la forma.
en to deform v.
es deformar v. tr.
fr déformer v. tr.

deformar-se v. intr. pron.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Perdre la forma.
en to deform v.
es deformarse v. pron.
fr déformer v. tr.

formar cavallons c. v.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Donar forma a la superfície del sòl per tal d’augmentar-ne la rugositat per mitjà de munts de terra alineats: cavallons, si la part superior és més o menys arrodonida, o terraplens, si la part superior és plana.
Aquesta pràctica es pot realitzar: 1) amb el pas d’una arada, que deixa un cavalló entre solc i solc, especialment l’arada de pala; 2) en la preparació d’un camp per al reg per solcs; 3) en una acció específica.
La finalitat varia segons els casos: 1) en llaurar, per millorar les condicions físiques de la part superior del sòl; 2) en el reg, per canalitzar l’aigua a la parcel·la en cultius sembrats o plantats en fileres (hortalisses, blat de moro, fruiters), on l’aigua es desplaça per gravetat; els solcs poden ser més llargs en sòls argilosos que en sòls sorrencs; si el terreny té un pendent superior al 3 %, els cavallons es tracen a nivell; 3) en sòls amb algun factor limitant, per al creixement del sistema radicular en profunditat (capa freàtica, horitzó amb un percentatge de sodi intercanviable alt o un altre), es formen terraplens (d’uns 50 cm, segons els casos), per poder plantar en una posició més elevada i allunyar les arrels de la capa o l’horitzó desfavorable; 4) en conservació de sòls i aigües, el cavalló se situa a la part baixa de les terrasses, perquè aturi l’aigua d’escolament superficial, ja sigui per facilitar la infiltració (terrassa d’absorció) o per donar una sortida controlada a l’aigua (terrassa de desguàs) cap a un canal protegit, per disminuir el risc d’erosió; 5) en protecció contra l’erosió eòlica, els terraplens se situen al llarg del camp, perpendiculars a la direcció del vent dominant.
Sin. compl.: cavallonar v. tr.
V.: arada de pala c. nom. f., cavalló m., cavalló contra el vent c. nom. m., terrassa d’absorció c. nom. f., terrassa de desguàs c. nom. f.
en to ridge, to furrow
es formar caballones, formar camellones
gl formar camallóns
pt formar camalhões

formar expedient c. v.
Diccionari jurídic
dret
Sotmetre una persona, especialment un funcionari o funcionària, a les actuacions necessàries per a jutjar la seva manera de procedir.
Ex.: Han format expedient a tots els treballadors implicats en el robatori.
Sin. compl.: expedientar v. tr.
es abrir expediente, expedientar

formar la peça separada c. v.
Diccionari jurídic
dret
Iniciar actuacions dins una actuació principal que se seguiran independentment.
Ex.: Han sol·licitat formar la peça separada per a la liquidació.
es formar pieza separada

formar un tren c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Preparar la composició d’un tren, disposant els vagons en l’ordre adequat, enganxant-los i fent totes les comprovacions necessàries per poder circular.

informar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Advertir3.
Ex.: L’Administració informa que, a causa de la vaga de treballadors, el transport públic complirà els serveis mínims. Informaren el detingut dels seus drets.
Sin. pref.: advertir3 v. tr.
es informar

informar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Els fiscals i els advocats, parlar davant el tribunal en compliment de llur càrrec.
Ex.: El fiscal ha informat desfavorablement sobre la suspensió d’execució de condemna del detingut.
es informar