Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (145 registres)
veureabúlia generalitzada (DEM)
 salut mental
veureacció general (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureAcord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veureactivació generalitzada (VPCA)
veureaddició de la generalització (VPCA)
veureAdministració de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 dret públic
veureAdvocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat (DJC)
 dret
veureaixaragallament generalitzat (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureamb caràcter general (DJC)
 dret
veureanestèsia general (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca general a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abúlia generalitzada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Abúlia que afecta totes les accions i els pensaments.

acció general f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció que es manifesta per tot el cos.

Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: GATT
ciències polítiques
Acord internacional que tenia per objectiu la promoció del comerç, signat per vint-i-tres estats membres de les Nacions Unides el 30 d’octubre de 1947 a Ginebra i vigent fins al 1994.
V. t.: Organització Mundial del Comerç n. pr. f.
en General Agreement on Tariffs and Trade n. pr.
es Acuerdo general sobre aranceles de aduanas y comercio n. pr. m.
fr Accord général sur tarifs douanières et commerce n. pr. m.

activació generalitzada c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Baguñà 1971.
en arousal subst.

addició de la generalització c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en summation of generalization subst.

Administració de la Generalitat de Catalunya c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Administració del Govern de Catalunya que exerceix en territori català les competències que té atribuïdes.
es administración de la Generalidad de Cataluña

Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Centre superior directiu del Servei Jurídic de l’Estat al qual correspon la direcció, coordinació i inspecció dels serveis encomanats a les advocacies de l’Estat i als advocats de l’Estat, i ha d’assegurar el manteniment del principi d’unitat de doctrina en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes aquests organismes i professionals.
Ex.: Tots els òrgans i unitats administratives i els llocs de treball reservats als advocats de l’Estat estan sotmesos al control permanent de qualitat, eficiència i eficàcia de l’Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.
Sin. compl.: Advocacia de l’Estat c. nom. f.
es Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado

aixaragallament generalitzat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Morfologia extremament abrupta i aspra formada per una xarxa de drenatge molt tupida, profundament aixaragallada i amb molts barrancs fortament inclinats, i generalment establerta en una formació sedimentària blana (arenes, argiles o margues, guixos) i sota un clima àrid, en condicions d’alta energia fluvial i amb erosió ràpida que no permet l’establiment de la vegetació ni la formació de sòls.
Sin. compl.: badland m., terrer5 m.
es acarcavamiento generalizado
fr ravinement généralisé

amb caràcter general loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Com a regla general.
Ex.: Amb caràcter general, aplicarem el calendari laboral publicat per la Generalitat de Catalunya.
es con caràcter general

anestèsia general f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Pèrdua temporal i reversible de l’activitat funcional del sistema nerviós central, aconseguida mitjançant l’administració d’un agent anestèsic per via inhalatòria o intravenosa. Els anestèsics emprats actualment per via inhalatòria són un gas d’estructura química simple, l’òxid nitrós, i els vapors de quatre líquids volàtils (halotà, enflurà, isoflurà i desflurà). Altres anestèsics generals, actualment desuets, són el cloroform, l’èter etílic, el clorur d’etil i el ciclopropà. Els anestèsics intravenosos són utilitzats especialment per a produir la inducció anestèsica per mitjà de l’administració intermitent o de la infusió contínua. L’aplicació de l’anestèsia inhalatòria s’efectua mitjançant un sistema d’anestèsia que consta d’un aparell anestèsic i un circuit de respiració anestèsica, la qual cosa permet el subministrament de concentracions conegudes dels anestèsics inhalats i d’oxigen, així com l’eliminació del diòxid de carboni expel·lit. Un aparell anestèsic consta bàsicament d’una font de gasos comprimits, de fluxòmetres que assegurin el subministrament d’un flux i una concentració coneguda d’aquests gasos dins d’un sistema de respiració anestèsica, i de mitjans de vaporització i subministrament de concentracions conegudes dels anestèsics líquids. El circuit de respiració anestèsica és un sistema tubular que administra els anestèsics inhalatoris i l’oxigen des de l’aparell d’anestèsia al pacient, i pot classificar-se en obert, semiobert, semitancat i tancat, d’acord amb la presència o l’absència d’una bossa de dipòsit de gas en el circuit, del reintegrament respiratori dels gasos exhalats, dels mitjans per a neutralitzar químicament el diòxid de carboni expirat i de vàlvules unidireccionals. Els circuits de respiració anestèsica més emprats són el sistema de Mapleson F, el circuit de Bain i el sistema circular. L’eliminació del diòxid de carboni expel·lit pel pacient pot efectuar-se mitjançant l’expulsió de tots els gasos exhalats a l’atmosfera, per exemple en un circuit de respiració anestèsica obert o semiobert, però habitualment es permet el reintegrament respiratori parcial (sistema semitancat) o total (sistema tancat) dels gasos expirats amb la neutralització química del diòxid de carboni, en fer-lo passar per un recipient que conté calç sodada (hidròxid de calci i petites quantitats d’hidròxid de bari i hidròxid de calci). La intubació traqueal és un procediment molt segur emprat habitualment en persones que se sotmeten a una anestèsia general. La cànula traqueal pot acoblar-se al circuit de respiració anestèsica i convertir-lo, per tant, en l’extensió tubular de les vies respiratòries superiors. Durant l’anestèsia general també són utilitzats relaxants musculars o blocadors neuromusculars per via intravenosa. En el monitoratge del pacient anestesiat l’anestesista ha d’usar diversos dispositius: oscil·lometria automatitzada de la pressió arterial, estetoscopi precordial o esofàgic, observació oscil·loscòpia contínua de l’electrocardiograma, oximetria del pols (saturació d’oxigen de l’hemoglobina arterial perifèrica i freqüència cardíaca), sensors transcutanis d’oxigen, capnografia (mesurament continu de les concentracions de diòxid de carboni inhalades i expirades), anàlisis de gasos múltiples (absorció infraroja, espectometria de massa, espectroscòpia Raman), ventímetre (mesurament del volum i de la freqüència de la ventilació pulmonar), manòmetre (mesurament de la pressió de la via respiratòria), analitzador d’oxigen, etc.