Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (49 registres)
veureAudiència del Governador General (DJC)
 història del dret
 institució
veureautogovern (DJC)
 dret constitucional
veurecogovern (DJC)
 dret
veureComissió Oceanogràfica Intergovernamental (DCA)
 ciències polítiques
veureconsell de govern (DJC)
 dret públic
veureConsell de Governadors (Reserva Federal, EUA) (FONECO)
 economia
veureConsell de Governs Locals (DJC)
 dret públic
 institució
veuredelegat del Govern | delegada del Govern (DJC)
 dret públic
veuregovern (DPESCA)
 pesca
veuregovern1 (DJC)
 dret
Cerca govern a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Audiència del Governador General n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Òrgan principal del règim de governació general creat al segle xiv, únic per a tota la Corona d’Aragó.
es Audiencia del gobernador general

autogovern m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Sistema d’administració d’un territori que gaudeix d’una certa autonomia en l’organització política, econòmica, cultural o social, però que manté una subjecció envers l’estat del qual depèn.
V. t.: comunitat autònoma c. nom. f.
es autogobierno

cogovern m.
Diccionari jurídic
dret
Exercici conjunt de les facultats i atribucions que entranya el poder.
es cogobierno

Comissió Oceanogràfica Intergovernamental n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: COI
ciències polítiques
Comissió de la UNESCO creada el 1960 per a promoure una millor comprensió de la natura i dels recursos dels oceans i la conservació del medi marí.
en Intergovernmental Oceanographic Comission n. pr.
es Comisión Oceanográfica Intergubernamental n. pr. f.
fr Commission Océanographique Intergouvernementale n. pr. f.

consell de govern c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Òrgan de govern d’una universitat que estableix les estratègies i els programes de tots els àmbits universitaris, així com les directrius i els procediments per a dur-los a terme.
es consejo de gobierno

Consell de Governadors (Reserva Federal, EUA) n. pr. m.
Fonaments d’economia
economia
en Board of Governors subst.

Consell de Governs Locals n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Òrgan col·legiat que representa els municipis i les vegueries en les institucions de la Generalitat.
es Consejo de Gobiernos Locales

delegat del Govern | delegada del Govern c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Persona que, nomenada pel Govern central, dirigeix l’Administració de l’Estat en una comunitat autònoma i la coordina, quan escau, amb l’administració autonòmica corresponent.
V. t.: subdelegat del Govern | subdelegada del Govern c. nom. m. | c. nom. f.
es delegado del Gobierno | delegada del Gobierno

govern m.
Diccionari de pesca
pesca
Acte de dirigir una embarcació.
es gobierno m.

govern1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de governar.
Ex.: El govern dels estats.
es gobierno