Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 30 (292 registres)
veureabscés pulmonar (DEM)
 anatomia patològica
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veureacin pulmonar (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 pneumologia
veureactinomicosi pulmonar (DEM)
 anatomia patològica
 malalties i sĂ­ndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
veureadenocarcinoma pulmonar (DEM)
 anatomia patològica
 oncologia i radioterĂ pia
 pneumologia
veureadenoma plurihormonal (DEM)
 anatomia patològica
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutriciĂł
veureadenoma productor d’hormona de creixement (DEM)
 anatomia patològica
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
veureadenoma productor d’hormona de creixement i de prolactina (DEM)
 anatomia patològica
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
veureadenomatosi pulmonar ovina (DRAMAD)
 ramaderia
veurealvèol pulmonar (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
 Ă˛rgans i sistemes
 pneumologia
veureamebosi pulmonar (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
Cerca mona a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abscés pulmonar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Abscés del parènquima del pulmó, consecutiu a una necrosi, amb formació d’una cavitat de diàmetres superiors als 2 cm, en comunicació amb un bronqui, la qual cosa permet l’evacuació del material purulent. La cavitat té parets pròpies i un nivell hidroaeri. En la pneumònia necrosant, en canvi, hi ha diverses cavitats de diàmetres inferiors als 2 cm. Les causes més freqüents són l’aspiració massiva de contingut orofaringi o gastroesofàgic, microaspiracions fisiològiques nocturnes en malalts amb periodontitis, i microaspiracions fisiològiques en persones amb malaltia pulmonar obstructiva. Els microorganismes implicats són gairebé sempre anaerobis, com és ara bacteroides, fusobacteris, cocs i estreptococs microaeròfils, o bé gèrmens no anaerobis o anaerobis facultatius, especialment cocs grampositius, per exemple Streptococcus pneumoniae i estafilococ daurat. En infeccions hospitalàries predominen els gramnegatius no anaerobis, per exemple Klebsiella pneumoniae, Enterobacter sp, Serratia sp, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, i menys sovint pròteus. Altres agents etiològics són Nocardia sp, Legionella sp i Pseudomonas pseudomallei.

acin pulmonar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
pneumologia
Conjunt format pels bronquĂ­ols terminals i les seves branques.

actinomicosi pulmonar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
malalties i sĂ­ndromes
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Actinomicosi consecutiva a l’aspiració abundosa d’actinomicets. Es tracta d’una pneumopatia crònica semblant a una tuberculosi pulmonar fibrocavitària, que evoluciona vers la formació de trajectes fistulosos que s’obren en la superfície cutània del tòrax, amb afecció pleural (empiema) i costal (osteòlisi). Pot haver-hi també invasió local del mediastí, el cor, l’espai subfrènic o les vèrtebres, i produeix disseminacions hematogèniques al teixit cel·lular subcutani o al sistema nerviós central.

adenocarcinoma pulmonar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
oncologia i radioterĂ pia
pneumologia
Varietat clinicopatològica de carcinoma pulmonar caracteritzada microscòpicament per la formació de túbuls o papil·les i la secreció de mucina. Segons la preponderància d’aquests trets histològics hom en distingeix tres modalitats: adenocarcinoma acinós, papil·lar i sòlid amb producció de mucina. Comprèn el 50 % dels carcinomes pulmonars de les dones i una proporció menor del dels homes. Al voltant del 65 % dels casos es localitza perifèricament, amb afectació pleural freqüent. Sovint es desenvolupa en una lesió cicatricial tuberculosa o abestòtica.

adenoma plurihormonal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
bioquĂ­mica i biologia molecular
endocrinologia i nutriciĂł
Adenoma adenohipofític secretor de dues o més hormones dins d’un mateix tumor monomòrfic o bé proveït de clons cel·lulars múltiples, cadascun dels quals produeix una hormona diferent. La majoria dels casos s’observen en malalts acromegàlics i secreten somatotropina i prolactina. El grup restant és format per adenomes productors de somatotropina, tirotropina i prolactina. No sempre hi ha una elevació dels nivells sèrics de les hormones corresponents. Habitualment es tracta d’un macroadenoma agressiu.

adenoma productor d’hormona de creixement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
bioquĂ­mica i biologia molecular
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
Adenoma adenohipofític secretor de somatotropina, generalment productor de gigantisme o acromegàlia. Hom assenyala dues modalitats histopatològiques: adenoma densament granulat i adenoma escassament granulat. El primer és l’adenoma acidòfil tradicional (grànuls eosinòfils citoplasmàtics abundants), presenta un creixement lent, propi d’un tumor ben diferenciat, s’observa en persones d’edat i és recidiva poc després de l’extirpació quirúrgica. L’adenoma escassament granulat té un volum més gran, es presenta en individus més joves i és més agressiu i recidivant. Altres adenomes productors d’hormona de creixement són plurihormonals i secreten, a més a més, prolactina i tirotropina, entre d’altres hormones.
en GH cell adenoma

adenoma productor d’hormona de creixement i de prolactina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
bioquĂ­mica i biologia molecular
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
Adenoma de l’adenohipòfisi secretor de somatotropina i de prolactina, causant d’acromegàlia. Presenta una evolució més agressiva que l’adenoma productor exclusivament d’hormona de creixement. Hom en distingeix diverses varietats morfofuncionals, però la més comuna és una combinació de cèl·lules densament granulades secretores de somatotropina i de cèl·lules escassament granulades secretores de prolactina. Una variant especial és l’anomenat adenoma mamosomatotròpic.
en mixed PRL -and GH- producing adenoma

adenomatosi pulmonar ovina f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia vírica contagiosa de les ovelles i les cabres, causada per un virus de la família Retroviridae, que es caracteritza per la formació de nòduls adenomatosos al parènquima pulmonar.
es adenomatosis pulmonar ovina f.

alvèol pulmonar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
òrgans i sistemes
pneumologia
Petit sac terminal dels conductes alveolars del pulmó. Les parets de cada alvèol són formades per una capa, generalment única, de cèl·lules escatoses, anomenades cèl·lules epitelials alveolars tipus I (pneumoconiòcits tipus I), que descansa sobre una làmina basal adjacent a una capa de teixit connectiu portador de capil·lars sanguinis anastomitzats. La làmina basal de l’epiteli alveolar i la de l’endoteli capil·lar es troben sovint en contacte, de forma que sigui possible l’intercanvi respiratori d’oxigen i de diòxid de carboni entre l’aire alveolar i la sang capil·lar. La superfície alveolar és coberta normalment per una capa de sulfactant pulmonar, composta principalment per fosfolípids secretats per cèl·lules epitelials alveolars tipus II (pneumoconiòcits tipus II). Cadascuna de les parts alveolars contacta amb les dels alvèols adjacents, de manera que formen septes interalveolars. L’agrupació de dos, quatre o més alvèols és anomenada sac alveolar.
Vegeu Imatge 2.
Sin. compl.: cèl·lula bronquial, sac aeri, vesícula aèria, vesícula de Malpighi, vesícula malpighiana, vesícula pulmonar

amebosi pulmonar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Invasió transpleurodiafragmàtica d’un abscés del lòbul dret del fetge al pulmó dret, o bé rarament per disseminació hematogènica d’una amebosi intestinal. Evoluciona, a vegades, per la perforació en un bronqui i la seva eliminació per vòmica, o la perforació en la cavitat pleural amb la formació d’un empiema.