Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 990 (9.893 registres)
veure1,2,3-tribromopropà (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veure4’-fosfopanteteïna (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 química
veurea instància de part (DJC)
 dret
veurea l’empara de1 (DJC)
 dret
veurea l’empara de2 (DJC)
 dret
veurea parer de (DJC)
 dret
veurea partir de (DJC)
 dret
veurea petició de part (DJC)
 dret
veurea topar (LMC)
 construcció
veureabàsia espàstica (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
Cerca pa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1,2,3-tribromopropà m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
De fórmula BrCH2CHBrCH2Br, és emprat com a nematicida.
Sin. compl.: tribromohidrina

4’-fosfopanteteïna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
Derivat fosforilat de l’àcid pantotènic que es dóna com a grup prostètic en la proteïna portadora de grups acil. Va unida covalentment a un residu de la proteïna mitjançant un enllaç d’èster fosfòric. És també un intermediari en la biosíntesi del coenzim A.

a instància de part loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Mitjançant la sol·licitud d’una part amb interès legítim.
Ex.: El tribunal de l’execució ha acordat la suspensió de l’execució de la sentència a instància de part.
Sin. compl.: a petició de part loc. prep.
es a instancia de parte, a petición de parte

a l’empara de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Emparant-se amb.
Ex.: Està a l’empara del director i ningú no pot contradir les seves decisions.
Sin. compl.: en aplicació de1 loc. prep.
es al amparo de, en aplicación de

a l’empara de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
D’acord amb.
Ex.: Aquest contracte de treball estat formalitzat a l’empara de la Llei 12/2001, del 9 de juliol.
Sin. pref.: d’acord amb loc. prep.
es al amparo de

a parer de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A judici de.
Ex.: A parer dels experts, no es tracta d’un accident. A parer teu, aquesta circumstància no pot ser eximent? A parer meu, tot és possible.
Sin. compl.: al parer de loc. prep.
Sin. pref.: a judici de loc. prep.
es a juicio de, al parecer de

a partir de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prenent com a base, s’aplica a una data.
Ex.: El termini de vint dies es compta a partir d’avui.
Sin. compl.: a comptar de loc. prep., a comptar des de loc. prep., a datar de loc. prep.
es a contar de, a partir de, desde

a petició de part loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A instància de part.
Ex.: A petició de part, la sentència pot incloure mesures per a garantir el pagament de la manutenció.
Sin. pref.: a instància de part loc. adv.
es a instancia de parte, a petición de parte

a topar adv.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Stoßverbindung, Stumpfverbindung
en end to end
es a tope
fr bout à bout

abàsia espàstica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Abàsia deguda a una espasticitat de les extremitats inferiors.