Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veurea risc i perill (DJC)
 dret
veurea risc i perill de (DJC)
 dret
veureCatàleg Espanyol d’Hàbitats en Perill de Desaparició (DJC)
 dret ambiental
veureConveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació (DCA)
 ciències polítiques
veuredonador -a perillós -osa (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
veureèpoca de perill d’incendis (VOCFOR)
 incendis forestals
veureespècie en perill (DCA)
 biologia
veureespècie en perill d’extinció (DCA)
 biologia
veureíndex de perill (VOCFOR)
 incendis forestals
veureíndex de perill meteorològic (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca perill a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a risc i perill loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sotmetent-se voluntàriament a la influència de la sort o dels esdeveniments.
Ex.: Han engegat una iniciativa empresarial a risc i perill.
Sin. compl.: a risc i ventura loc. adv.
es a riesgo y ventura

a risc i perill de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A compte i risc de.
Ex.: La prestació del servei es realitzarà a risc i perill de l’empresa.
Sin. pref.: a compte i risc de loc. prep.
es a cuenta y riesgo, a riesgo y ventura

Catàleg Espanyol d’Hàbitats en Perill de Desaparició n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Llista que conté informació sobre els hàbitats en perill de desaparició i les mesures de conservació necessàries.
es Catálogo español de hábitats en peligro de desaparición

Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Basilea (Suïssa) el 22 de març de 1989 en el marc de les Nacions Unides, i en vigor des del 5 de maig de 1992, que té per objectiu aconseguir una gestió dels residus perillosos respectuosa amb el medi ambient, tot minimitzant-ne la seva generació, el seu transport transfronterer i dipositant aquest tipus de residus tan a la vora com sigui possible dels emplaçaments on s’han generat. El seu àmbit d’aplicació és global.
Sin. compl.: Conveni de Basilea n. pr. m.
en Basel Convention on the Control of transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal n. pr.
es Convención de Basilea para el control de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su deposición n. pr. f.
fr Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination n. pr. f.

donador -a perillós -osa m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Individu, generalment del grup 0 o del B, el plasma del qual conté una taxa elevada d’anticossos anti-A que, en el curs d’una transfusió, pot aglutinar les hematies dels receptors del grup A o de l’AB.

època de perill d’incendis c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

espècie en perill f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Espècie que no pot assegurar-se la supervivència a curt termini si no es modifiquen substancialment els factors que n’afavoreixen l’extinció (explotació directa de l’ésser humà, desaparició i alteració del seu hàbitat natural, interrupció de la xarxa alimentària, contaminació, o bé la combinació d’aquests factors).
en endangered species subst.
es especie en peligro f.
fr espèce menacée de disparition f.

espècie en perill d’extinció f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Espècie de supervivència poc probable si no es modifiquen a temps els factors causants de la degradació de les seves poblacions.
V. t.: espècie amenaçada f.
en species of near-extinction subst.
es especie en peligro de extinción f.
fr espèce en voie d’extinction f.

índex de perill c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals

índex de perill meteorològic c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals