Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (106 registres)
veurearrendable (DJC)
 dret civil
veurearrendable (NOV)
 enginyeria
veurearrendador | arrendadora1 (DJC)
 dret civil
veurearrendador | arrendadora2 (DJC)
 dret
veurearrendament (VOCFOR)
 generalitats
veurearrendament1 (DJC)
 dret
veurearrendament2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurearrendament3 (DJC)
 dret
veurearrendament a preu comptat (DJC)
 dret
veurearrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural (DJC)
 dret civil
Cerca renda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arrendable adj.
Diccionari jurídic
dret civil
Que es pot arrendar.
Ex.: L’Ajuntament vol activar l’activitat comercial en la zona B, però el problema és que hi ha pocs locals comercials arrendables.
es arrendable

arrendable adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 92 de la primera sèrie.

arrendador | arrendadora1 adj.
Diccionari jurídic
dret civil
Que dona en arrendament alguna cosa.
Ex.: D’acord amb el contracte, correspon a la persona arrendadora fer-se càrrec dels impostos.
es arrendador | arrendadora

arrendador | arrendadora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que dona en arrendament alguna cosa.
es arrendador | arrendadora

arrendament m.
Vocabulari forestal
generalitats

arrendament1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’arrendar.
Ex.: Arrendament a la bestreta. Arrendament a mitges. Arrendament al terç. Arrendament al quart. Arrendament rústic. Arrendament urbà.
es arrendamiento

arrendament2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte d’arrendament.
Sin. pref.: contracte d’arrendament c. nom. m.
es arrendamiento

arrendament3 m.
Diccionari jurídic
dret
Preu de l’arrendament.
es arrendamiento

arrendament a preu comptat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Arrendament que es paga amb diners.
es arrendamiento a precio (al) contado

arrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Contracte de conreu en virtut del qual la part propietària d’una finca rústica o la part titular d’un dret real sobre la finca la cedeix amb finalitats de conservació i de custòdia del patrimoni natural.
V. t.: arrendament per a pastures c. nom. m., arrendament rústic1 c. nom. m., boïga f., contracte d’eixermada c. nom. m., contracte d’integració c. nom. m., contracte de conreu c. nom. m., masoveria f., parceria2 f., sòcita f., terratge m.
es arrendamiento con finalidades de conservación del patrimonio natural