Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 25 (241 registres)
veureAcord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veureAcord Internacional sobre les Fustes Tropicals (DCA)
 ciències polítiques
veureAcord sobre l’Espai Econòmic Europeu (DJC)
 documentació jurídica
 dret internacional públic
veureaigua sobrenedant (DCA)
 residus
veurealtura lliure sobre el terra (VOCAUTO)
veurearc nasobregmàtic (DEM)
 anatomia
 otorinolaringologia
veureavaluació d’impacte sobre la salut (DCA)
 medicina
veurebibliografia sobre cartografia de sòls (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurecabina sobre el motor (VOCAUTO)
veurecanoa monòxil sobrealçada (BMC)
 bastiments
Cerca sobre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: GATT
ciències polítiques
Acord internacional que tenia per objectiu la promoció del comerç, signat per vint-i-tres estats membres de les Nacions Unides el 30 d’octubre de 1947 a Ginebra i vigent fins al 1994.
V. t.: Organització Mundial del Comerç n. pr. f.
en General Agreement on Tariffs and Trade n. pr.
es Acuerdo general sobre aranceles de aduanas y comercio n. pr. m.
fr Accord général sur tarifs douanières et commerce n. pr. m.

Acord Internacional sobre les Fustes Tropicals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ITTA
ciències polítiques
Acord comercial de cooperació entre els països productors i consumidors de fusta tropical, signat l’any 1983 amb el suport de quaranta-set països que representen un 95 % del comerç internacional d’aquesta fusta. Donà lloc a la creació de l’Organització Internacional de les Fustes Tropicals, amb l’objectiu de promoure la gestió sostenible dels boscos tropicals.
en International Tropical Timber Agreement n. pr.
es Acuerdo internacional sobre las maderas tropicales n. pr. m.
fr Accord international sur le bois tropicales n. pr. m.

Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret internacional públic
Acord que van signar els dotze estats membres de la Comunitat Europea i l’Associació Europea de Lliure Comerç per reforçar les relacions econòmiques i comercials.
es Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

aigua sobrenedant f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Aigua que queda damunt les partícules sòlides en un procés de sedimentació.
en supernatant water subst.
es agua sobrenadante f.
fr eau surnageante f.

altura lliure sobre el terra c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en ground clearance subst.
es altura libre sobre el suelo c. nom. f.

arc nasobregmàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
otorinolaringologia
Corba que uneix els punts nasi i bregma sobre el pla sagital.

avaluació d’impacte sobre la salut f.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Avaluació dels impactes d’una actuació o projecte sobre la salut dels éssers vius proposada per l’Organització Mundial de la Salut a partir del 1982, a causa de la manca de tractament d’aquests aspectes que presenten les avaluacions d’impacte ambiental. L’avaluació d’impacte sobre la salut analitza la presència i els efectes de riscos ambientals (explosions, vibracions, etc.), factors biològics (paràsits, bacteris, etc. Que poden afectar la salut), compostos tòxics, cancerígens o mutàgens, radiacions, soroll, pols i productes irritants, i condicions de temperatura i d’humitat.
en environmental health impact assessment subst.
es evaluación de impacto sobre la salud f.
fr évaluation de l’impact sur la santé f.

bibliografia sobre cartografia de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Relació o catàleg sistemàtic de mapes de sòls d’una regió, d’una temàtica o d’un autor, o bé d’obres i articles sobre temes cartogràfics o d’autors de cartografia de sòls, descrits de manera que siguin fàcilment identificables, recopilats en una publicació i que constitueixen una font documental.
en soil map bibliography
es bibliografía sobre cartografía de suelos
fr bibliographie de cartes pédologiques
gl bibliografía sobre cartografía de solos

cabina sobre el motor c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en cab over engine subst.
es cabina sobre el motor c. nom. f.

canoa monòxil sobrealçada c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments