Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureconsumar1 (DJC)
 dret
veureconsumar2 (DJC)
 dret penal
veureconsumar3 (DJC)
 dret canònic
veureensumar (VOCFOR)
 caça
veureensumar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureensumar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureinstrucció de sumari (DJC)
 dret
veurejudici sumari (DJC)
 dret
veuresumari | sumària (DJC)
 dret
veuresumari (DJC)
 dret
Cerca sumar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consumar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Donar compliment {a un contracte o a un acte jurídic ja perfeccionat}.
Ex.: L’auditor va determinar el preu per a consumar el contracte de compravenda.
es consumar

consumar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Una persona, fer {tots els actes necessaris per a cometre un delicte} i aconseguir, així, el resultat esperat.
Ex.: Li han imposat una falta per haver consumat la fuga del centre de menors. Va confessar que havia consumat el crim de manera calculada.
es consumar

consumar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret canònic
Els cònjuges del matrimoni canònic, efectuar la primera unió carnal.
Ex.: Va arribar a l’edat requerida per poder consumar el matrimoni.
es consumar

ensumar v. tr. i intr.
Vocabulari forestal
caça
es husmear v. tr.

ensumar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Sentir l’olor d’alguna cosa, discernir alguna cosa amb l’olor.

ensumar v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Aspirar amb força l’aire pel nas.

instrucció de sumari c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Activitat investigadora, duta a terme pel jutge o jutgessa d’instrucció, preparatòria del judici penal.
es instrucción de sumario

judici sumari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Procediment judicial especial que, pel fet de tractar qüestions considerades urgents, té una tramitació abreujada.
es juicio sumario

sumari | sumària adj.
Diccionari jurídic
dret
Que prescindeix d’algunes formalitats i per tal de tramitar-lo ràpidament, s’aplica a un judici o a un procediment civil.
Ex.: El banc va exercir l’acció hipotecària pel procediment sumari regulat en la Llei hipotecària.
es sumario | sumaria

sumari m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt d’actuacions practicades pel jutge o jutgessa d’instrucció en les causes per delictes greus, tendents a escatir els fets i determinar les persones que en són responsables.
es sumario