Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veurerègim d’humitat tòrrid (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurerègim tòrrid (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurezona tòrrida (ATGC)
 geografia
Cerca tòrrid a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

règim d’humitat tòrrid c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Règim d’humitat de sòls (ST 2014), la secció control d’humitat dels quals en anys normals està seca en totes les seves parts més de la meitat dels dies acumulats, quan la temperatura del sòl a 50 cm de profunditat és superior a 5 °C, i està humida en alguna o totes les seves parts menys de 90 dies consecutius, quan la temperatura del sòl a 50 cm de profunditat és superior a 8 °C. És característic de sòls de zones de clima àrid i, menys freqüentment, en les de clima semiàrid, en el cas en què la infiltració es vegi impedida per l’existència d’una crosta superficial o es trobin en pendents pronunciats, en els quals l’escolament superficial sigui molt elevat. Té la mateixa significació que el règim d’humitat arídic, si bé un i l’altre s’utilitzen a diferents nivells taxonòmics. Tòrrid a escala de gran grup (p. e., Torrifluvent, Torriortent) i arídic per a definir l’ordre Aridisol. Amb vista a la classificació, consultar la clau de ST.
Sin. compl.: règim tòrrid c. nom. m.
V. t.: any normal c. nom. m.
en torrid soil moisture regime
es régimen de humedad tórrido
fr régime hydrique torride

règim tòrrid c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Règim d’humitat tòrrid.
Sin. pref.: règim d’humitat tòrrid c. nom. m.

zona tòrrida c. nom. f. impr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Zona intertropical.
Sin. pref.: zona intertropical c. nom. f.