Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureCatàleg de Forests d’Utilitat Pública (DJC)
 dret ambiental
veurecatàleg de les forests d’utilitat pública (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureforest d’utilitat pública (DCA)
 dret
veureforest del Catàleg d’Utilitat Pública (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuremodel d’utilitat (DJC)
 dret mercantil
veureprevalença de la Utilitat Pública (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuresostracció de cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural (DJC)
 dret penal
veureutilitat (DCA)
 economia
veureutilitat (DJC)
 dret
veureutilitat d’un mapa de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca utilitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Catàleg de Forests d’Utilitat Pública n. pr. m.
Diccionari jurídic
sigla: CUP
dret ambiental
Llista que conté els terrenys forestals declarats d’utilitat pública amb vista a la defensa del patrimoni forestal de titularitat pública.
es Catálogo de montes de utilidad pública

catàleg de les forests d’utilitat pública c. nom. m.
Vocabulari forestal
sigla: CUP
propietat forestal. avaluació forestal
V.: catàleg m., forest2 f.

forest d’utilitat pública f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Forest de titularitat pública que comprèn les masses forestals arbrades situades a les capçaleres de les conques hidrogràfiques, les ribes de rius i de torrents, i els terrenys propers als nuclis de població, que ha de ser conservada i millorada per la seva influència hidrologicoforestal i que, com a tal, ha d’estar inscrita al Catàleg de Forests d’Utilitat Pública.
en forest of public utility subst.
es monte de utilidad pública m.
fr foret d’utilité publique f.

forest del Catàleg d’Utilitat Pública c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

model d’utilitat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Varietat de propietat intel·lectual que protegeix l’activitat inventiva inherent a invencions noves aplicables industrialment, però que, per oposició a les patents, se centra en invents de menys entitat, consistents a donar forma o estructura a objectes per a millorar-ne l’ús o la fabricació.
V. t.: nom comercial c. nom. m., marca registrada c. nom. f., patent3 f.
es modelo de utilidad

prevalença de la Utilitat Pública c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

sostracció de cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Infracció penal que consisteix a destruir, inutilitzar o danyar per qualsevol mitjà una cosa pròpia d’utilitat social o cultural, o bé a sostreure-la de qualsevol manera al compliment dels deures legals imposats en interès de la comunitat.
es sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural

utilitat f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Capacitat d’un bé econòmic de satisfer les necessitats individuals derivades del consum o de la possessió.
en utility subst.
es utilidad f.
fr utilité f.

utilitat f.
Diccionari jurídic
dret
Qualitat d’útil.
es utilidad

utilitat d’un mapa de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Qualitat d’un mapa de sòls de poder satisfer les necessitats de les persones que desitgen utilitzar la informació cartogràfica que hi figura per a una finalitat concreta.
Depèn del nivell d’intensitat de les observacions de sòls, l’escala del mapa i el tipus de llegenda, entre altres aspectes.
V. t.: llegenda del mapa c. nom. f., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m.
en utility of a soil map
es utilidad de un mapa de suelos
fr utilité d’une carte pédologique
gl utilidade dun mapa de solos