Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureagència de valors (DJC)
 dret mercantil
veureborsa de valors (DJC)
 dret mercantil
veureComissió Nacional del Mercat de Valors (DJC)
 dret mercantil
 institució
veuremercat de valors (DJC)
 dret mercantil
veureparell de valors (VOCFOR)
 teoria i estadística
veurePrograma Temporal de Préstecs de Valors dels EUA (FONECO)
 economia
veuresocietat de valors (DJC)
 dret mercantil
veurevalors de fons (DCA)
 ecologia
veurevalors de recuperació (DCA)
 ecologia
veurevalors de referència (DCA)
 ecologia
Cerca valors a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agència de valors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: borsa f.

borsa de valors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Organització privada en què es negocien accions, obligacions i altres valors que generen drets quan s’adquireixen o se subscriuen.
Sin. compl.: mercat de valors c. nom. m.
V. t.: borsa f.
es bolsa de valores

Comissió Nacional del Mercat de Valors n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
institució
Organisme encarregat de la supervisió i la inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat que s’hi desenvolupa.
es Comisión Nacional del Mercado de Valores

mercat de valors c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Borsa de valors.
Sin. pref.: borsa de valors c. nom. f.
es mercado de valores

parell de valors c. nom. m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
es par de valores c. nom. m.

Programa Temporal de Préstecs de Valors dels EUA c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en Temporary Securities Lending Facility subst.

societat de valors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: borsa f.

valors de fons m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Valors que expressen la concentració natural de substàncies contingudes en l’aigua, l’aire o el sòl d’una àrea geogràfica donada. Aplicats als sòls contaminats, els valors de fons normalment es calculen com a mitjana estadística d’un conjunt representatiu de mostres preses en una àrea predeterminada. Hi queden incloses les substàncies afegides antròpicament de manera difusa i inevitable.
en background levels subst. pl.
es valores de fondo m. pl.
fr niveaux de fond m.

valors de recuperació m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Valors que expressen el nivell de concentració de substàncies contaminants a què cal arribar quan recupera un sòl contaminat. Els valors de recuperació són valors específics per a cada cas, d’acord amb la consideració de risc residual que s’hagi adoptat.
en cleanup values subst. pl.
es valores de recuperación m. pl.
fr valeurs de récupération f. pl.

valors de referència m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Valors que expressen concentracions límit que cobreixen, segons un criteri estadístic predefinit, l’interval de variabilitat natural associat als valors de fons. Els valors de referència s’obtenen addicionant als valors de fons una quantitat calculada estadísticament.
en reference values subst. pl.
es valores de referencia m. pl.
fr valeurs de référence f. pl.