Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurehoritzonació (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurehoritzonació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurehoritzonació bisequal (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureprincipi de zonació (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuretextura de zonació (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veurezonació (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurezonació (DGEOL)
 geologia general
 petrologia endògena: processos i estructures
veurezonació (VMCS)
 conceptes generals del sistema edàfic
veurezonació (ECOI)
 ecologia i medi ambient
veurezonació1 (DCA)
 edafologia
Cerca zonació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

horitzonació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en horizonation subst.
es horizonación f.
fr horizonation f.

horitzonació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de formació i diferenciació progressiva d’horitzons en un sòl com a resultat de l’edafogènesi. Els diferents horitzons que es van diferenciant estan relacionats entre ells pels processos edafogènics, de manera que no es tracta de capes superposades, com passa amb els estrats o capes en una roca sedimentària o en un dipòsit de materials al·luvials recents.
V. t.: horitzó de diagnosi c. nom. m., horitzó genètic c. nom. m.
en horizonation, soil development
es horizonación
fr horizonation, développement du profil
gl horizonación

horitzonació bisequal c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Diferenciació de dos sequums en un mateix sòl, un a la part superior (amb horitzons eluvial i il·luvial) i un altre a la part inferior (amb horitzó eluvial i il·luvial), que es deu a processos actius en ambdues parts, de manera que no es tracta d’un sòl amb un sòl enterrat sota. P. e., es pot tractar d’un sòl amb un sequum superior associat a processos de podzolització, amb un sequum inferior que es forma per processos d’il·luviació.
V. t.: bisequum m.
en bisequal horizonation
es horizonación bisecual
fr horizonation bisequelle
gl horizonación bisequal

principi de zonació m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Principi de la successió faunística (de Smith).
en zonation principle
es principio de zonación
fr principe de zonation

textura de zonació f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Textura de sobrecreixement constituïda per un recobriment amb un mineral de la mateixa sèrie isomorfa.
en zonation texture
es textura de zonación
fr texture de zonation

zonació f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

zonació f.
Diccionari de geologia
geologia general
petrologia endògena: processos i estructures
1. Agençament textural en bandes alternants que presenten alguns conjunts minerals, causades per variacions de llur composició química, la qual cosa també comporta variacions de les propietats físiques (color, densitat, fluorescència, etc.).
2. Disposició en faixes de composició i color distintes en un dipòsit o conjunt rocós.
en zonation, zoning
es zonación
fr zonage, zonation

zonació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
en zonality subst.
es zonalidad f.
fr zonalité f.

zonació f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en zonation subst.
es zonación f.

zonació1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
edafologia
Distribució dels sòls o de les comunitats en bandes sensiblement paral·leles entre si, en general al llarg d’un eix de variació de factors ambientals, com ara la profunditat oceànica, la latitud, etc.
en zonation subst.
es zonación f.
fr zonation f.