28 de maig de 2024
DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
Valoratiu lingüístic:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Edició en línia

EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
 
Coordinació
AGUSTÍ MAYOR I LLORET
PATRICIA LARA VITRI VIVES
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Col•laboradors
DAVID SERRAT I CONGOST
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
JOANA TORRES BOSCH
ELISENDA PRZYBYSZEWSKI PALACIOS
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Desenvolupament informàtic
RAMON SANCHEZ I PELLISÉ
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d’Informàtica (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436/10.2000.03.1
 
L’edició en línia del Diccionari de geologia ha estat possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, amb el suport d’Enciclopèdia Catalana.
 
© Institut d’Estudis Catalans
© Institut d’Estudis Catalans i Fundació puntCAT, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Edició: desembre de 2008
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s'hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.