28 de maig de 2024
DICCIONARI DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Fonts Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
 
Coordinació
AGUSTÍ MAYOR I LLORET
PATRICIA LARA VITRI VIVES
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Col·laboradors
PERE RIERA
Departament d’Economia Aplicada
Universitat Autònoma de Barcelona
ELISENDA BERNAL I GALLÉN
Departament de Traducció i Filologia
Universitat Pompeu Fabra
 
 
Correcció lingüística
SILVANA CASELLAS I CASAS
JOSEP MARIA MESTRES I SERRA
Servei de Coorrecció Lingüística (IEC)
 
 
Desenvolupament informàtic
GLÒRIA BLADÉ I CASTELLET
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d’Informàtica (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436/10.2000.02.1
 
L’edició en línia del Diccionari de les ciències ambientals (DCA) ha estat possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.
 
© Institut d’Estudis Catalans
© Institut d’Estudis Catalans i Fundació puntCAT, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Primera edició: octubre de 2008
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.