Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureordre (VOCFOR)
 generalitats
veureordre (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veureordre1 (DJC)
 dret
veureordre (DCA)
 biologia
veureordre (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
veureordre (DPF)
 transport ferroviari
veureordre2 (DJC)
 dret
veureordre3 (DJC)
 dret processal
Cerca ordre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ordre m.
Vocabulari forestal
generalitats
es orden m.
fr ordre m., arrêté m.

ordre m.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Categoria taxonòmica compresa entre la família i la classe.
en order
es orden
fr ordre

ordre1 m.
Diccionari jurídic
dret
Situació de respecte de les normes establertes per la societat que permeten la convivència.
Ex.: Els governs han de mantenir l’ordre. Amants de l’ordre. Forces de l’ordre.
Sin. compl.: ordre públic c. nom. m.
es orden

ordre m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Categoria taxonòmica compresa entre la classe i la família: una classe comprèn un o més ordres; un ordre, una o més famílies.
en order subst.
es orden m.
fr ordre m.

ordre m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
En Soil Taxonomy, categoria superior de classificació que s’ha establert sobre la base de processos de desenvolupament i propietats estables a llarg termini, reflectits en els horitzons de diagnòstic i en les característiques de diagnòstic. Es denominen fent servir neologismes construïts amb un nivell element formatiu de l’ordre (EFO) més les lletres i/o més el sufix sol. Per exemple: Alf + i + sol = Alfisol. ST (2014) s’organitza en dotze ordres que, per ordre jeràrquic, són els següents: Gelisol, Histosol, Espodosol, Andosol, Oxisol, Vertisol, Aridisol, Ultisol, Mollisol, Alfisol, Inceptisol i Entisol. En negreta hi ha l’element formatiu de cada ordre.

ordre f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Document interior de l’empresa que dóna instruccions, horaris, etc., que no cal fer conèixer al públic.
es orden
fr note, ordre

ordre2 f.
Diccionari jurídic
dret
Manament o prescripció que cal obeir o seguir, com a emanats d’una autoritat competent.
Ex.: La columna va rebre ordre d’avançar. Obeir una ordre. Mot d’ordre. No obeir les ordres del metge. Ordre ministerial. Ordre de pagament. Ordre de borsa. Ordre d’ingrés.
es orden

ordre3 m.
Diccionari jurídic
dret processal
Ordre jurisdiccional.
Sin. pref.: ordre jurisdiccional c. nom. m.
es orden